انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت ابراهیم فیوضات

مدیر گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران، عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش اقتصاد اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، عضو کمیته برنامه‌ریزی دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی، مسئول بخش صنعت در انجمن جامعه‌شناسی ایران بود. وی به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی مسلط و دارای مقالات و تألیفات متعددی بود.

انسان‌شناسی و فرهنگ درگذشت این استاد فرهیخته را به خانواده ایشان و سایر خانواده بزرگ علوم اجتماعی ایران تسلیت می‌گوید.