انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

داستان یک اشتیاق آمریکائی تهاجم تهویه مطبوع به کره زمین

بنوا بره‌ویل برگردان بابک دهقان

چه کسی وقتی که گرمای هوا طاقت ناپذیر میشود، هوس نکرده است که دستگاه تهویه مطبوع را روشن کند واز بادی خنک لذت ببرد؟ چنین وسوسه ای، که با امواج پی درپی گرمای شدید، روزافزون شده است، چندان بی ضررنمیباشد : تهویه مطبوع، شیوه زتدگی کشورهائی را که در آنجا گسترش یافته است دگرگون میکند.

شهر همیلتون درکانادا، آب وهوای واقعا مساعدی ندارد : صد وبیست ونه روزدرسال، درجه حرارت زیر صفراست وفقط هیجده روز درسال حرارت ازسی درجه بالاتر میرود. اما دراین شهر۵۰۰ هزارنفری، ۸۲ درصد خانه ها تهویه مطبوع دارند وشورای شهر قصد دارد که این فناوری را بطور رایگان دراختیارخانواده های فقیری که مشکلات سلامتی دارند نیزقراردهد. بدینگونه، همیلتون طرحی را که در ایالات متحده بکارگرفته شده بود، بازگشائی میکرد. در آنجا، مدتهاست که کمک دولتی به خانواده هائی که برای مجهز کردن خویش به تهویه مطبوع مشکل مالی دارند، وجود دارد (۱).

یارانه دهی برای تهویه مطبوع؟ چنین رویکردی، برخلاف آنچه که در وحله اول بنظرمیرسد، چندان نامعقول نیست. در بسیاری ازایالت ها، از نوادا گرفته تا فلوریدا، درهرتابستان هوا غیرقابل تنفس میشود ودرجه حرارت روزها ازچهل درجه میگذرد وشب ها بزحمت کمی پائین میآید. زندگی بدون تهویه مطبوع درچنین شرایطی به مفهوم نفس گرفتگی دائمی وابتلاء به بیماریهای گوناگونی نظیرفشارخون، نارسائی تنفسی، سردرد وغیره است. بنابراین، درجنوب ایالات متحده، ۹۷ درصد خانه ها به تهویه مطبوع مجهزند. در بعضی ازایالت ها حتی، مثل آریزونا، مالکان خانه ها موظفند که اضافه بر آب وبرق، دستگاه تهویه مطبوعی با وضعیت مناسب دراختیارمستاجران بگذارند.

اما علاقه آمریکائی ها به هوای خنک تنها به نواحی خشک و زیرخط استوا محدود نمیشود و تمامی کشور، از جمله ورمونت و مونتانا، که در آنجا ریزش برف مکررترازموج هوای گرم است، را نیز دربرمیگیرد. تهویه مطبوع در همه جا حضور دارد، در خانه ها، ماشین ها، رستورانها، مغازه ها، ادارات دولتی، حمل ونقل، ورزشگاه ها، آسانسورها، مدارس، سالنهای ورزش، کلیسا ها، وصرف نظر از فصل ومکان، درجه حرارت را کمی بالاتراز۲۰ درجه تثبیت میکند.

حتی نظامیانی هم که برای جنگ به افغانستان میروند درچادرشان تهویه مطبوع نصب میکنند. روزنامه نگار داوید اوون (David Owen) خاطرنشان میکند که «کسی که دردفترمجهزبه تهویه مطبوع کارمیکند بزودی تمایل به این خواهد داشت که خانه ای را که فاقد آنست غیرقابل تحمل احساس کند» (۲).
ادامه مطلب در؛

CLIM-Published