انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

خداحافظی غیرمنتظره

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره است!
چند لحظه پیش که خبر درگذشت دوست و همکار فرهیخته ی دیرینه ی خود را خواندم، چنان بود که گویی دنیا را بر سرم فروریخته اند. باور کردن وداعی چنین ناگهانی دشوار است. مگر می شود چهره ی شاد و شوخ و زبان طنز گوی او را از دیده و خاطر برد.
دکتر اصغر کریمی یکی از چهره‌ای برجسته در اقلیم مردم شناسی ایران بود. با او از پنجاه سال پیش همراه و ۸همگام بوده ام. سخت کوشی های او در تحقیق و تألیف و ترجمه و پژوهش های مردم نگاری جوامع روستایی و ایلی گواهی از یک دانشور راستین بی ادعا در فرهنگ این سرزمین است.
درگذشت این دانشی مرد را به خانواده ی ارجمند او، به‌ویژه همسر و فرزندانش تسلیت می گویم و برای روح پاک او از خداوند طلب آمرزش و شادی می کنم.