انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جهان محلی شدن

کریس بارکر ترجمه حسین سراجی جهرمی

جهان محلی شدن(Glocalization) مفهومی که در اصل اصطلاحی در بازاریابی بوده است و برای بیان تولید جهانی محلی(the global production of the local) و محلی شدن جهانی(the localization of the global) به کار گرفته شده است. جهانی(the global) و محلی(the local) متقابلا تشکیل دهنده هستند، در واقع، در نظر گرفته شدن بسیاری چیزها برای محلی بودن و جهت ایجاد توازن با امر جهانی(the global)، پیامدی از فرآیندهای فرامکانی((translocal processes است. به عنوان مثال ، دولت-ملت ها درون یک سیستم جهانی قالبریزی((forge شده اند و ظهور احساسات ملی گرایانه(nationalist sentiment)ی معاصر را می توان به عنوان جنبه ای از جهانی شدن در نظر گرفت.

علاوه بر این، جهت کنونی سرمایه داری مصرفی جهانی((global consumer capitalism به گونه ای است که نیازها/خواسته ها((needs/wants ی بی حدوحصر را تشویق می کند که به موجب آن بازارهای گوشه ای یا جاویژه (niche markets) ، سفارشی سازی(customization) و لذت هایی که از تبدیل هویت باثبات (constant identity transformation) ناشی می شوند، منجر به نوع خاصی از عدم تجانس و ناهمگنی((heterogeneity می شود. در اینجا محصولات نیروهای جهانی ، محلی شده اند ، به دیگر سخن، آنها به ملاحظات “محلی” وابسته گشته اند. به این ترتیب، جهانی و محلی، اصطلاحاتی خویشاوند هستند. ایده ی محلی، به ویژه آنچه برای محلی بودن در نظر گرفته شده باشد، در درون و توسط گفتمان های در حال جهانی شدن(globalizing discourses) تولید شده است از جمله استراتژی های بازاریابی سرمایه داری که خود را به بازارهای متمایزشده ی “محلی” معطوف می سازند. بنابراین تأکید بر خاص بودن(particularity) و گونه گونی(diversity) را می توان به عنوان گفتمان جهانی فزاینده ای در نظر گرفت.

به طور کلی، تجدد سرمایه دارانه عنصری از همسان سازی فرهنگی جهانی را جهت افزایش سطوح و میزان هماهنگی(co-ordination) جهانی به کار می گیرد.با این حال، مکانیسم های چندپارگی(fragmentation)، ناهمگن شدن(heterogenization) و دورگی و ناجوری(hybridity) نیز در کار هستند به طوریکه چندان پرسشی از همگن شدن یا ناهمگن شدن فرهنگ جهانی وجود ندارد ، بلکه مسأله شیوه هایی است که هردوی این گرایش ها پشت سرهم برای تولید چشم انداز زندگی کنونی کار می کنند.

پیوندها امپریالیسم فرهنگی، جهانی شدن، دورگی و ناجوری، تجدد، نظریه ی پسااستعماری

بارکر،کریس((Barker, Chris،۲۰۰۴، واژه نامه ی مطالعات فرهنگی سیج(Sage Dictionary of Cultural studies)