انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جنسیت و نوشتار زنانه در رمان حوالی خیابان سی تیر

جواد اسحاقیان

«حوالی خیابان سی تیر»، رکسانا حمیدی، تهران: انتشارات افراز، ۱۳۹۶، ۱۴۷ ص

یکی از مباحث مهم در طرح مسأله جنسیت و نوشتار زنانه به ویژه در نوشته های هلن سیکسوس نظریه پرداز شناخته فرانسوی تقابل های دوگانه است. او گاه از تقابل های دوگانه ی ساده ی خودکار و ایستایی از نوع زن در برابر مرد یا مؤنّث در برابر مذکّر یاد می کند اما بی درنگ می افزاید که اصطلاحاتی مانند فمینیسم وجنس گرایی و مردسالاری بسیار پیچیده تر از مواردی چون زن و مرد یا مؤنث و مذکر است، زیرا این اصطلاحات، اصولاً سرشتی سیاسی دارند. او در ذهنیت مبتنی بر تقابل های دوگانه چیزی از نوع مرگ در فکر تقابلی می بیند. او در مقاله زن در کجا است؟ فهرستی از تقابل های دوگانه ارائه می کند و نشان می دهد که این تقابل های دوگانه ، زن را در سطحی پایین و کنش پذیر و مرد را در سطحی بالا و کنشگر و فعال معرفی می کند:
ادامه مطلب در؛

—–