انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تسلیت

عکس از مهرداد اسکویی

پیام تسلیت دکتر محمد اسدیان به مناسبت درگذشت دکتر اصغر کریمی

دریغا، دریغ که بیماری دژخوی کرونا همچنان یکه تازعرصه ی مرگ ونابودی است. این پدیده ی اهریمنی دکتر اصغرکریمی مردم شناس نستوه وپیشکسوکت بی بدیل مرکز مردم شناسی ایران وپژوهشکده ی مردم شناسی را از جمع یاران پژوهش وپویش درربود.

این فاجعه و فقدان جبران‌ناپذیر را به جامعه ی فرهنگی-پژوهشی کشورتسلیت عرض می کنم وخود را در سوگ آن زنده یاد دانشور با خانواده ی شریف وارجمندشان شریک می دانم.