انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ترجمه و انسان شناسی

پائولا روبل،آبراهام روسمن ترجمه بشیر باقی

هدف اصلی رشته انسان شناسی همواره درک و فهم فرهنگهای خودی و غیرخودی بوده است.این رشته به ناچار شامل کلمات، ایده ها و معانی از فرهنگی به فرهنگ دیگر یا ترجمه ی یک سری از مفاهیم تحلیلی بوده است. ترجمه “اساس ِ نگارش در مورد فرهنگها”ست، اما نقشی که ترجمه در انسان شناسی دارد هنوز با سازمان دهی منظم از سوی محققان تحقیق نشده است؛ هرچند که ترجمه منبعی محوری برای جمع آوری اطلاعات و همچنین تحقیق در معانی و مفاهیم می باشد که اینها هدف انسان شناسی هم هستند. یکی از دلایل این اهمیت، بحثهای دائمی محققان این رشته در مورد ماهیت این رشته بوده است. بسیاری فکر می کنند انسان شناسی از علوم اجتماعی است؛ آنها بر علم که روش شناسی آن معمولاً شامل مفاهیم تحلیلی، نمونه-گیری و اندازه گیری می شود تأکید دارند که این مفاهیم بایستی بطور دقیقی تشریح شوند. از سوی دیگر کسانی هستند که بر جنبه انسانی رشته تاکید دارند و فکر می کنند که روش انجام تحقیقات میدانی را نمی توان آموزش داد. بعضی دیگر هستند که تمرکزشان بر فهم فرهنگی دیگر است و معتقدند که انسان شناسی تنها از طریق “فرو رفتن” در فرهنگ دیگری و همدلی با آن ایجاد می شود.

برای خواندن مطلی کامل در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۳۷۷۱.doc 106 KB