انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تحلیل گفتمان لاکلو و موفه

واژه «گفتمان» که سابقه آن در برخی منابع به قرن ۱۴ میلادی می رسد، از واژه فرانسوی dis- koor و لاتین discours- us به معنی گفتگو، محاوره، گفتار، و از واژه discursum/ discurrer به معنی طفره رفتن، از سر باز کردن، تعلل ورزیدن و … گرفته شده است. از سال ۱۹۶۰ به بعد گفتمان با تفکر فرانسوی گره خوره است.

مقدماتی ترین تعریف گفتمان از نگاه فیلیپس و یورگنسن «شیوه خاض درباره سخن گفتن درباره جهان یا فهم آن» می باشد. در تعاریف که منسوب به ساختارگراهاست گفتمان نظام های تفکر وابسته به زبان می باشد که زبان عنصری مستقل از جهان فرض می شود.

تحلیل گفتمان لاکلو و موفه نوعی تحلیل گفتمان پساساختگرایی است که بر اهمیت زبان بر خلق معنا تاکید دارد. مهم ترین ویژه گی این نظریه تصادفی بودن و عدم تثبیت تام و تمام معنا می باشد. در این رویکر گفتمان های مختلف در فضای استعاری برای خلق معنا در حال تخاصم وهژمونی برای عینی سازی معنای منحصر فرد خودشان می باشند.

برای مشاهده تحقیق نظری به صورت پاورپوینت به فایل پیوست مراجعه کنید:

discourse-powerpoint