انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تجربه‌هایی درباره درد در میانه نابودی تا نوزایی

معرفی کتاب در حوزه مطالعات اجتماعی بدن:

تجربه‌هایی درباره درد در میانه نابودی تا نوزایی

نویسنده این کتاب داوید لوبروتون جامعه‌شناس فرانسوی دانشگاه استراسبورگ است. او در این کتاب به بررسی ماهیت درد از دیدگاه علوم اجتماعی پرداخته و اساس بینش و تفکر خود را نوعی پدیدارشناسی درد قرار داده است.

لوبروتون در این کتاب با انجام مصاحبه‌های عمیق با افرادی که از درد رنج می‌برند، خواسته است تا به عمق معنای درد نفوذ کند. او با گروه‌های زیادی مصاحبه کرده است: زنان به خاطر تحمل درد زایمان، کسانی که به خود درد وارد می‌کنند، کسانی که از یک مرگ خودخواسته بازگشته‌اند، کسانی که به هنرهای بدنی دردناک روی می‌آورند و بیماران پس از جراحی‌های سخت و … .
سراسر کتاب تحلیل موقعیت رنج ناشی از درد است. او بر آنست که رنج معنای درد است.

کتاب با نام «انسان‌شناسی درد و رنج» به زودی توسط نشر ثالث با ترجمه ناصر فکوهی و با همکاری فاطمه سیارپور منتشر خواهد شد.