انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تاریخ فشرده موسیقی آکسفورد: جرالد آبراهام

آبراهام، جرال.، ۱۳۸۰، تاریخ فشرده موسیقی آکسفورد، ترجمه ناتالی چوبینه و پریچهر زکی زاده، تهران، ماهور، جلد اول، ۳۰۴ ص، مصور.

کتاب تاریخ فشرده موسیقی آکسفورد با ترجمه ناتالی چوبینه و پریچهر زکی زاده اساساً از سه جلد تشکیل یافته که در این نوشتار به معرفی جلد اول آن می پردازیم. آبراهام این جلد را در سه بخش تهیه کرده است. بخش اول با عنوان طلوع موسیقی آسیای غربی و مدیترانه شرقی به موضوعاتی چون بین النهرین و مصر، سهم یونان، جهان هلنی- یونانی، و موسیقی در دنیای مسیحی می پردازد. بخش دوم با عنوان برتری اروپای غربی به مطالب زیر اشاره می کند: سرآغاز پلی فونی، موسیقی دوران ماقبل رنسانس، هنر نوین قرن چهاردهم، ترکیب اروپایی، ردپای رنسانس. بخش سوم کتاب نیز با عنوان میانه به موسیقی در جهان اسلام می پردازد. به گفته مترجمین اثر، این کتاب مجموعه ای از مهم ترین و مفیدترین اطلاعات درباره تاریخ موسیقی مخصوصاً تاریخ ساختاری آن است که سالهاست در ردیف کتاب های درسی آمریکا و انگلستان قرار دارد. جرالد، تاریخ موسیقی را داستان پیدایش سبک ها و فرم ها و عوامل مؤثر بر پیدایش آن ها (روند ساختاری موسیقی) در نظر گرفته و آن را شرح پراکنده زندگی موسیقی دانان مختلف نمی داند(آبراهام، ۱۳۸۰: ۱۱.). مؤلف به نکته ای اساسی و تعیین کننده در هنر موسیقی در تکامل تاریخی اشاره می کند: تمایز موسیقی مردمی و موسیقی غیرمردمی. “موسیقیِ تاریخ، برای دوران بسیار طولانی عمدتاً موسیقی پادشاهان و روحانیون، شاعران و فیلسوفان بوده است؛ از موسیقی رایج مردمی تقریباً در تمامی اعصار نشانه های اندکی می یابیم … کهن ترین موسیقی ای که می شناسیم، یعنی موسیقی بین النهرینی و مصری، موسیقی معابد و کاخ هاست و چون پادشاهان خود در زمره خدایان و روحانیون بودند، موسیقی هایشان هم چندان فرقی با یکدیگر نداشتند. در دوران-های بعد از موسیقیِ خنیاگران می شنویم، از درام یونانی و سیرک رومی، از ترانه های عروسی و ترانه های انگورچینی و چوپانانی که برای گله هایشان یا برای همدیگر نی می زدند؛ ولی همگی این ها بیشتر صداهای بیرن صحنه اند. نخستین نفوذ پراهمیت موسیقی مردمی به جریان اصلی موسیقی، سرودهای مسیحی است”( همان: ۲۲-۲۴). در مورد موسیقی آسیای غربی و مدیترانه شرقی مؤلف به دوره های پیش از تاریخ، سومر، موسیقی پس از سومر، مصر (پادشاهی های کهن، میانه و نوین)، دوران زوال مصر، امپراطوری آشوریان و ارکستر منتسب به بخت النصر می پردازد. مشخصات اثر: – آبراهام، جرال.، ۱۳۸۰، تاریخ فشرده موسیقی آکسفورد، ترجمه ناتالی چوبینه و پریچهر زکی زاده، تهران، ماهور، جلد اول، ۳۰۴ ص، مصور. – Abraham, Gerald., 1990, The Concise Oxford History of Music, Oxford, Oxford University Press, Vol. 1.