انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برگرفته از مقاله ی پیرامون چهار مفهوم بنیادین روان کاوی فرویدی_لاکانی

تصویر: لاکان

 

سمیه عباسیان

 

لاکان می گوید سوژه زیر مجموعه زبان است. در واقع زبان اولین قانونی است که انسان با آن مواجه می شود. تاثیر زبان بر انسان در دوران جنینی آغاز می شود. کودک اصطلاحاً در محوطه ای پر از زبان بزرگ می شود. اما در این زمان زبان را درک نمی کند (فهمی برای زبان ندارد) و تحت تاثیر محیط اطراف است. تاثیرات محیطی ناخواسته از مادر به بچه منتقل می شود. در زمان شیر دادن، مادر با کودک صحبت می کند. در اینجا حلقه ارتباطی بین امر خیالی و زبان را مشاهده می کنیم. مادر به کودک نگاه می کند، نگاه و زبان با هم پیوند برقرار می کنند. مسئله تنها شیر دادن نیست بلکه ایجاد موجودی زبانی نیز مطرح است. کودک یکی بودن با مادر را از دست می دهد، یعنی چیزی از دست می رود. چیزی که روانکاوی به آن ابژه می گوید، چیز های از دست رفته هستند. کنار آمدن با از دست دادن سخت است نمی توان به راحتی گفت من یک چیز را از دست دادم حالا دنبال چیز دیگری می گردم اما می توان چیز دیگری را جایگزین آن کرد. امکانات زیادی برای تغذیه بعد از اتمام شیر خوارگی وجود دارد.

خردمندی به ما می گوید باید با قاشق غذا بخوریم. دانشگاه مانند یک مادرِ بزرگ یا سینه مادر است.از سینه مادر می توان خردمندی را گرفت و مانند شیر نوشید به همین علت برای بسیاری از دانشجویان جدایی از دانشگاه سخت است.

امر خیالی، تاثیر متقابلی نسبت به امر نمادین دارد، زمانی که امر نمادین جدا می کند، امر خیالی وصل می کند. امر واقع همیشه سر جای خود باقی می ماند. زمانی که راجع به امر واقع صحبت می شود باید احتیاط شود زیرا سخت ترین قسمت برای فهم است یا بهتر بگویم قابل فهم نیست به دلیل اینکه از منطق دوری می کند. عبارتی تحت عنوان امر واقع را نمی توان به وجود آورد. قصد آن را ندارم که در مورد دانش ارتباط را عمومی کنم. بلکه می خواهم به مسئله ی سوژه برگردم. آنچه که در درون سوژه است قابل گفتن نیست. فروید نظر متفاوتی دارد. در داستان گرگ مرد[۱] فروید معتقد است که می توان به امر واقع رسید. به نظر فروید اگر چیزهایی که به خاطر انسان می رسد زود به ذهن انسان برسد، و اگر این مسئله درباره Sexualityy هم صدق کند پس امر واقع باید قابل گفتن باشد. گرگ مرد به فروید مواد لازم را داد. گرگ مرد صحنه ای را که خیلی قدیمی است به یاد آورد؛ وقتی حدوداً یک سال و نیم داشته است، نظاره گر صحنه ی نخستین شد و برای او عجیب و غریب بود. این کشف برای گرگ مرد آرامشی نیاورد. صحنه نخستین سبب دیدن رویا شد.

برگرفته از مقاله ی پیرامون چهار مفهوم بنیادین روان کاوی فرویدی_لاکانی ( دکتر پیتر ویدمر )، منتشر شده در فصلنامه ی شماره ۲ سخن سیاووشان، پاییز ۱۳۹۵، صص ۶۱ – ۶۲.

فصلنامه ی فرهنگی – اجتماعی سخن سیاووشان (شماره ۲)

[۱] Wolf Man
اطلاعات بیشتر در :

http://siavoushan.com/fa/notes-articles/psychoanalysis-articles/562-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C.html