انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی عوامل موثر بر انتخاب شغل تهیه کنندگی در سازمان صدا و سیما

مقدمه

چرا افراد مشاغل مختلفی را بر می گزینند؟

برای این سؤال از دیدگاه های مختلف پاسخ های متفاوت تهیه شده است: ۱- خصوصیات روانی افراد متفاوت است؛ ۲- نیروی محرک و انگیزش افراد برای انتخاب شغل با یکدیگر فرق دارد؛ ۳-شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد با یکدیگر متناسب نیست در نتیجه انتخاب های آنها متفاوت است. در این زمینه عده ای انتخاب شغل را به عوامل و محرک های روانی مرتبط می دانند و برخی دیگر عوامل اجتماعی را در انتخاب شغل مهم می شمارند و تأثیر موقعیت اجتماعی والدین و امکانات محیطی را در انتخاب شغل مورد مطالعه قرار می دهند.

انتخاب شغل یکی از شاخص های بارز تمایلات، آرزوها و انتظارات افراد در زندگی خصوصی و اجتماعی آنان است و با توجه به اینکه افراد هر طبقه اجتماعی دارای امکانات اقتصادی، اجتماعی و شیوه زندگی متفاوتی هستند؛ می توان گفت سطح آرزوهای شغلی و انتخاب شغل افراد از یک سو تابع موقعیت اجتماعی طبقاتی خانواده ها ست و از سوی دیگر به شرایط اقتصادی- اجتماعی جامعه بستگی دارد.

– این مقاله بر گرفته از تحقیقی است با عنوان: «بررسی عوامل موثر در انتخاب شغل تهیه-کنندگی صداوسیما از نظر پذیرفته شدگان آزمون ورودی این شغل و تحلیل دیدگاه آنان به شغل خود» که در سال ۱۳۶۹ انجام شده است.
– دانشجوی کارشناسی ارشد مردم شناسی. ایمیل: ۴۰۰hashemi@Gmail.com

sedasima