انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی تطبیقی فرهنگ شمال و جنوب استان کرمان: مطالعه موردی فرهنگ زبانی

بازار قدیمی کرمان

امیلیا نرسیسیانس ، ساجده میراحمدی پور، پویا شهریاری‌راد

چکیده

اشاعه فرهنگی فرایندی است که از طریق آن، عناصر یا مجموعه‌های فرهنگی از یک فرهنگ یا جامعه به فرهنگ یا جامعه دیگر انتقال پیدا می‌کند و به‌تدریج در فرهنگ دیگر جذب و سبب دگرگونی آن می‌شود. طبق این اصل یک امر فرهنگی که علامت و مشخصه یک جامعه است، در جامعه دیگر به عاریت گرفته‌ شده و موردپذیرش قرار می‌گیرد. استان کرمان از دیرباز به علت شرایط طبیعی و تاریخ پرفرازونشیب آن، دارای تنوع قومی شامل گروه‌های قومی فارس، بلوچ، ترک و لر بوده است. در مقاله حاضر پس از معرفی موقعیت جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان، به بررسی گویش شمال و جنوب این استان می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد که گویش‌های جنوب استان کرمان بیشتر تحت تأثیر گویش¬های اقوام مهاجر بوده و به فارسی میانه نزدیک‌تر است و گویش¬های شمال استان کرمان تحت تأثیر فارسی معیار قرار دارند. داده‌های زبانی توسط گویشوران بومی استان کرمان توسط دستگاه ضبط حرفه‌ای صوت جمع‌آوری‌شده و با نرم‌افزار تحلیل صوتی PRAAT بررسی‌شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده، می¬تواند مورداستفاده انسان‌شناسان و پژوهشگران زبانی قرار گیرد.

کلید واژگان: بررسی تطبیقی، زبان، فرهنگ زبانی، فرهنگ شمال کرمان، فرهنگ جنوب کرمان، نظریه اشاعه.

برای خواندن متن کامل مقاله که در دو بخش تنظیم شده روی فایلهای پیوست کلیک کنید:

farhange-zabani—1

farhange-zabani-2