انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی تطبیقی روایات بین‌النهرینی آفرینش

چکیده: روایات آفرینش، بخشی ارزشمند، جذاب و تاثیرگذار از اساطیر مذهبی و ملی هر قوم را تشکیل می‌دهند. این روایات، علی‌رغم شباهت‌های بسیار، در میان اقوام مختلف به طرق مختلفی ثبت و روایت شده‌اند. اما از این میان، اساطیر بین‌النهرینی به واسطه‌ی انتقال و بازگو شدن در سنت یهودی-مسیحی، و نیز پذیرش و تکرار در منقولات اسلامی، اعتباری جهانی یافته و بدین‌ترتیب، هر سه دین بزرگ ابراهیمی را متاثر از خود ساخته‌اند. در این جستار کوشیده‌ام تا با بررسی مقایسه‌ای میان روایات متقدم بین‌النهرینی از آفرینش، داستان طوفان بزرگ و نیز مبارزه‌ی انسان-خدا، با نمونه‌ی متاخر‌تر آنها در عهدعتیق و اساطیر عبرانی، تصویری کلی از همسانی‌ها و دیگرسانی‌های این روایات ترسیم نمایم. در این میان، کهن روایات انوما الیش (کهن‌داستان آفرینش بابلی)، گیلگمش (اسطوره‌ی سومری-بابلی)، آتراهاسیس (صورت متاخرتری از آفرینش و داستان طوفان در بابل)، زیوسودرا (کهن‌روایت سومری طوفان بزرگ) و آداپا (اسطوره‌ی بابلی) مورد بررسی قرار گرفته و همسانی‌ها و دیگرسانی‌های آنها با یکدیگر و نیز با سفر پیدایش عهد عتیق مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: روایات آفرینش، بین‌النهرین، عهد عتیق، سفر پیدایش، طوفان بزرگ

برای خواندن این مقاله به طور کامل در زیر کلیک کنید :

۱۸۹۷۷