انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی انسان شناسی پدیده دست فروشی در تهران:مطالعه موردی زنان دست فروش در مترو

افراد درجامعه جهت ادامه حیات خود ناچارند دست به فعالیتهای اقتصادی بزنندواین فعالیتها عمدتا برحسب فاکتورهای مختلف از قبیل میزان سواد، تخصص و کارآیی و غیره صورت می‌گیرد . دراین میان افرادی هم هستند که به دلایل مختلف عدم تخصص نداشتن سرمایه‌ایجاد شغل دوم درکنار اصلی مهاجرت روستائیان به شهرها و…به دست‌فروشی اشتغال دارند.

دست‌فروشی نوعی بیکاری پنهان است و شخص از طریق خرید یک سری کالا و فروش آنهاهمراه با سود به کسب وکار مشغول می‌شود که غالبا دارای مکان مشخصی برای کسب نیست.دست‌فروشی از جمله مشاغل کاذب، شکننده و غیر متعارف هست که در شهرهای بزرگ بوضوح دیده می‌شودودست‌فروشی شغل مردانه نیست بلکه کودکان وعلی الخصوص زنان نیز به‌این عرصه قدم گذاشته اند. زنان دست‌فروش درمترو در این میان از جمله دست فروشان نوظهورهستند.

برای خواندن این درس نوشت در زیرکلیک کنید:

۱۰۹۲۷(۱)