انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی انسان شناسی شهری؛ مطالعات اجتماعی- اقتصادی شهر یزد

شهر یزد یکی از شهرهایی است که با وجود قابلیتهای بالقوه اجتماعی برای مطالعه بیشتر نگاههای پژوهشی درباره آن جنبه های معماری و باستانی ، مذهبی را در برمی گیرد . بنابراین نیاز به این احساس می گردد که طرح جامع فرهنگی در موضوعات اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و… انجام پذیرد که در این مقاله کوتاه تنها به جنبه های اقتصادی – اجتماعی آن به شکل مختصر پرداخته شده است تا شاید آغازی باشد برای مطالعات فرهنگی – اجتماعی دیگر در شهر یزد.

این مقاله دارای دو بخش اجتماعی و اقتصادی است که در بخش اجتماعی به ترکیب سنی و ترکیب شغلی گروههای انسانی ساکن در شهر ، ساختار گروههای قومی و اقلیت ها در آن، جماعت های حاشیه ای و آسیب های اجتماعی آن پرداخته می شود ، و بخش اقتصادی نیز بازار، صنایع و قشربندی های اجتماعی را دربرمی گیرد.

برای مطالعه این بخش در زیر کلیک کنید :

۱۶۴۹۲