انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی انسانشناسانه هویت قومی – جماعتی در یک محله (چهارصددستگاه) درشهرستان کرج(۳)

بخش سوم

بررسی فضایی اوقات فراغت در محله چهارصددستگاه

اوقات فراغت به عنوان پدیده‌ای فرهنگی- اجتماعی که در ابعاد اعتقادی، سیاسی و… نیز مؤثر است، موضوع مشترک بین تمامی اقشار جامعه است. اوقات فراغت به جهت داشتن ویژگی‌های خاص از یک سو مورد توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت و مسئولان امور فرهنگی و از طرف دیگر روانشناسان و جامه شناسان و… قرار گرفته است.
با توجه به اهمیت اوقات فراغت در زندگی انسانها و همچنین بحث بسیار گسترده این مفهوم نگارنده سعی کرده است در این بخش پس از معرفی مقدماتی از اوقات فراغت و عوامل مؤثر بر آن به بررسی کاملاً جداگانه از فضای اوقات فراغت و به طور خاص فضای تغذیه در میدان مورد تحقیق خود بپردازد.

این فصل به پرسشهای زیرپاسخ میدهد:

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید :

۱۲۰۷۶