انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بخش ۳ ،اتاق ۵: اجتماع حسی درد در بیمارستانی در تبریز: مردمنگاری بدون حرکت

اجتماع حسی درد در بیمارستان

 

نویسنده

اصغر ایزدی جیران

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

چکیده
انسان‌‌شناسی پزشکی حس‌‌ها تجربه درد را با محوریت بخشیدن به ادراکات حسی در بین افراد و گروه‌‌های مختلف بررسی می‌‌کند تا نشان دهد که درد و به ویژه شیوه تجربه آن چیزی است بین جسم و جامعه. این مقاله شرح درد مردم‌نگار و چهار بیمار دیگر در بیمارستانی در شهر تبریز است. شکسته شدن پای مردم‌نگار باعث شد تا وی بتواند به آرمانی‌‌ترین شکل ممکن تبدیل به یک بومی در میان بومیان بیمارستان مخصوص شکستگی استخوان شود: مردم‌نگار / بیمار. پنج روز بستری و تجربه عمل جراحی در بین پنج بیمار نشان داد که درد بر اساس بسترهای اجتماعی، فرهنگی و شخصی به شیوه‌‌های متنوعی توسط بیماران، همراهان و اطرافیان آن‌ها مفهوم‌‌بندی و حس‌‌بندی می‌‌‌‌شود: از تقدیر تا عاملیت و از سرگشتگی تا خودیابی. با گرد هم آمدن چند بیمار در اتاق شماره ۵ بخش ۳، اجتماع حسی درد تشکیل شده بود. کوشیده‌ام تجارب زیسته بنیاد ساخته شدن مفاهیم تحلیلی جدیدی همچون فرهنگ درد، دردمندی، حس‌بندی، فلسفه‌های حسی، جهان افقی، بدن افقی، اجتماع حسی درد و دردنگاری باشند. همان‌طور که درد، جهان شخص را دگرگون می‌کند، این تجربه مردم‌نگاری هم دو دگرگونی اساسی در جهان حرفه‌ای من به وجود آورد: اول، گرایش به شیوه نوشتار مردم‌نگارانه به سوی داستان‌گویی از تجارب زیسته؛ دوم، رویش علاقه‌ام به دردها و رنج‌های اجتماعی. با درد و درباره درد نوشتن وظیفه علمی و انسانی رشته انسان‌‌شناسی است.

کلیدواژه‌ها
انسان‌‌شناسی پزشکی؛ اجتماع حسی درد؛ بیمارستان؛ حس‌ها؛ درد؛ دردنگاری؛ مردم‌نگاری بدون حرکت

 

متن کامل مقاله در فایل پیوست:

IJAR_Volume-6_Issue-2_Pages-49-67