انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بائول‌ها در بنگال هند

بائول‌ها گروهی از درویشان وارسته‌اند که اعتنایی به دنیا و قید وبند‌های آن ندارند و تفکراتشان حاصل ترکیبی از تعالیم صوفیان، اوپانیشادها و اندیشه‌های بودایی است. در واقع مردان و زنان اهل تصوف و آوازخوانانی هستند که راه‌های گوناگون شیفتگی را برای رسیدن به خدای یگانه را سپری و تجربه می‌کنند و اصول عملی عرفانی آنها برای مردان و زنانشان یکسان است.

واژه بائول به معنای مجذوب الحال و شیفته، دیوانۀ شوریده است. گم شده‌ای در وجد و حال خلسه و از خود بی خود شدگی که ناشی از یگانگی خداوند است. این واژه از ریشۀ بایو Bayu و در زبان سانسکریت ” وایو” Vayu گرفته شده است. دربارۀ بائول‌ها گفته‌های بی‌استناد بسیاراست، چرا که آنها با قوانین و آداب حاکمه همواره به سابقۀ حضور بائول ها به پیش از قرن پانزدهم بر می‌گردد. اصالت بائول‌ها آشکار نیست برخی افراد بر این باورند که آنها شاخه‌ای از پیروان Chaitanya و Vaishrava bhakti Saint هستند در حالی‌که برخی دیگر بر این باورند که آنها به Natha Yogis یا صوفیان شباهت بسیار دارند. بائول‌ها می‌توانند هم هندو باشند و هم مسلمان و به طور کلی نسبت به هیچ دینی تعصب ویژه‌ای نشان نمی‌دهند و برای همۀ ادیان احترام قائلند.

برای خواندن مطلب در زیر کلیک کنید:

۶۵۳۳