انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی فرهنگی اقتصاد شهر تهران (با تکیه بر تغییر اقتصاد از تولید به مصرف)

چکیده:شهر به عنوان فضایی انسان ساخت تحت تاثیر عوامل زیادی مانند اقتصاد دارای نوعی پویایی است. اقتصاد حاکم بر آن نیز با وجود سیستم هایی مانند تولید، توزیع، مصرف، فضا و کالبد آن را دستخوش تغییر می نماید.

ما از طریق مطالعه چگونگی تغییرات ایجاد شده در این سیستم ها می توانیم تغییر در فضای شهری را بفهمیم و از همین راه ویژگی ها و فرهنگ زیسته شهروندان را نیز دریابیم.

تهران یکی از کلان شهرهای ایران است که به دلیل پایتخت بودنش مورد توجه دولت بوده، درنتیجه پول رانتی به دست آمده در سطح این شهر و شهرهایی نظیر آن تزریق می شده که باعث پدیده نخست شهری در دهه های اخیر گردیده است.
همین امر اقتصاد مبتنی بر تولید را درشهر دچار نوعی رکود کرده و اقتصادی مبتنی بر مصرف را در حال جایگزین نمودن است .
بدین منظور حتما نیاز است شهرداری و ارگان هایی که مسئولیت مدیریت شهری را دارند در سیاست های اقتصادی خود تغییر ایجاد کنند تا از فرو رفتن شهر و فضای شهری در سیستم های مالی که قبلا امتحان خود را در سیستم های سرمایه داری جهانی پس داده است ، جلوگیری شود.

کلیدواژگان: تهران، اقتصاد مبتنی بر تولید، اقتصاد مبتنی برمصرف، بازارهای مالی، فرهنگ زیسته شهروندان

برای خواندن این مطلب در زیر کلیک کنید:

۲۰۹۱۰