انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی خویشاوندی در شهر:مطالعه موردی مهاجرت در یک خانواده روستایی روستای کویج به شهرستان اسلامشهر(۱)

ار تحقیق ارائه شده به کلاس انسان شناسی شهری، نیم ترم اول سال تحصیلی ۱۳۸۷-۸۸ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بخش اول گسست موجود میان شهرها و روستاهای کشورهای در حال توسعه، موجب ایجاد راه حلی برای روستاییان به نام”مهاجرت” است. ترک عالم کوچک روستایی به سمت وسعت شهرها ، تغییرات فضایی، زمانی، خویشاوندی ، زبانی و بسیاری دیگر از تغیرات را برای مهاجرین در پی دارد. ساختار خانواده در این مهاجرت ها بستری است که این تغییرات رادر خود جای می دهد. زنان، مردان و کودکان ، پس از مهاجرت سعی در تعریف جدیدی از هویت خویش دارند، هویتی که پیش از مهاجرت، در روستاها و در قالب زنان، مردان و کودکان روستایی متفاوت بوده است.

کشور ما با حضور قومیت ها و زبان های گوناگون در خود، با قرار گیری در موقعیت جهان امروز، روز به روز به سمت ایجاد تغییراتی گسترده می رود. تغییراتی که گاه به از میان رفتن، چندگانگی و در هم شکنندگی هویت ها می انجامد. نبود ساختارهای مناسب زمانی و فضایی و ترکیب مفاهیم قدیمی تر آن با مفاهیم آورده شده توسط مدرنیته، از کشور ما تصویر درهم ریخته ای را در بسیاری از ابعاد ارائه می دهد. این تحقیق ارائه ی تصویری از زندگی اعضای یک خانواده در روند مهاجرت از روستا به شهر است. که در عین حال مقایسه ای را در میان زندگی یک خانواده در روستا و زندگی در حاشیه ی شهر پس از مهاجرت انجام می دهد.