انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اندیشه های تصویری (۱۹): درخت

درختی که جنگلی را پنهان کرده، مثالی است که از فرط کاربرد به ابتذال کشیده شده، اما چرا کمتر کسی از جنگلی که درختی را پنهان کرده، حرف نمی زند؟ حق با کدام است: درخت یا جنگل؟ جنگل، پهنه گستردگی است، پهنه بلاهت امتداد یافته در تکرار، در یکسان بودگی، در دیگری هایی که به ناچار به خود تبدیل شده اند و یا وانمود می کنند، چنین شده اند، وقتی کسی تو را نمی بیند راحت تر هستی، انگار وجود نداری و نگاه ها چون شعاع های نور وجودت را در می نوردند و به راهشان ادامه می دهند. در حالی که تفاوت، شعاع نور، شعاع نگاه ها را متوقف می کند. شاید به همین دلیل است که انسان ها دوست دارند متفاوت باشند، تا وجود داشته باشند، تا نگاه ها نتوانند وجود آنها را پشت سر گذارند و به راهشان ادامه دهند: آیا هویت چیزی جز این است؟ دیواری پر زرق و برق که جلوی شعاع های نور را می گیرد و نگاه را از امتداد یافتن باز می دارد. جنگل اما، نفی نشانه گزاری ها و تفاوت ها است. چقدر انی درختان به یکدیگر شباهت دارند. واحد هایی انسانی که ظاهرا به وجود آمده اند تا وجود نداشته باشند، به وجود آمده اند که تنها تکراری از ناوجودی یکدیگر باشند در ناوجودی دیگر. و چه لذت درک ناپذیر و شگفتی در آن پشت، آنجا که درختی ولو کوچک، ولو تنها، ولو بال و پر ریخته، ولو خشکیده، نهفته است. درخت با خود است و بی تفاوت به جنگلی که رو برویش ایستاده است، جنگلی که هرگز نمی گذارد کسی او را ببیند، چقدر باید در زندگی گشت تا به این درخت های تنها و خاموش رسید. اما چقدر وقتی به آنها می رسیم، می توانیم شک وجود نداشتن را از خود دور کنیم. ما هم شاید بتوانیم درختی باشیم، درختی که برایش جنگل، بی ارزش ترین چیزی است که در عالم وجود دارد. شاید، روزی آتشی از راه برسد و تمام جنگل ها را بسوزاند، شاید درخت ما هم، همراه جنگل بسوزد، اما چه لذتی دارد سال های سال، درخت بودن و… جنگل نبودن.

پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ

نوشته های پیشین در این ستون :

اندیشه های تصویری(۱): کتاب

اندیشه های تصویری(۲): پایان جهان

اندیشه های تصویری(۳): پوست

اندیشه های تصویری(۴): موزه ها

اندیشه های تصویری(۵): کودکی

اندیشه های تصویری(۶): دوزخ

اندیشه های تصویری (۷): لذت

اندیشه های تصویری (۸): زمان

اندیشه های تصویری(۹): انسان بودگی

اندیشه های تصویری (۱۰) : درد

اندیشه های تصویری(۱۱): شکل ها

اندیشه های تصویری(۱۲): هذیان

اندیشه های تصویری (۱۳): مردانگی

اندیشه های تصویری (۱۴): محاکمه

اندیشه های تصویری(۱۵): صدا

اندیشه های تصویری(۱۶): مرگ

اندیشه های تصویری(۱۷): عشق

اندیشه های تصویری (۱۸): آسفالت