انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار کتاب «نهاد پادشاهی در ایران باستان»

کتاب «نهاد پادشاهی در ایران باستان» مجموعه مقالاتی است که با گردآوری توریج دریایی، استاد دانشگاه ارواین – کالفرنیا، و ترجمه مهناز بابایی از سوی موسسه آبی پارسی منتشر شده است.

در پشت جلد کتاب آمده است:

«نهاد پادشاهی در ایران باستان» حاصل تحقیقات پژوهندگان برجسته مطالعات ایران‌شناسی بر پایه منابع دست اول تاریخی و سکه‌شناسی است که به منظور انتقال زیبایی‌‌ها و اهمیت سکه‌های ایران باستان از دوره هخامنشیان تا اواخر دوره ساسانیان زیرنظر دکتر تورج دریایی استاد دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین گردآوری شده است. بدین‌سان مقالات و همچنین تصاویر سکه‌ها در این کتاب بیش از یک هزاره از تاریخ، هنر و ایدئولوژی ایران‌زمین را در بر دارد. این سکه‌ها در کنار منابع مکتوب، بخشی از مهم‌ترین منابع برای بازسازی مفهوم نهاد پادشاهی در ایران است.

در لینک زیر می‌توانید فهرست و مقدمه کتاب را مطالعه کنید.

نهاد پادشاهی در ایران باستان