انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار کتاب : « تحلیل خطاهای فرانسۀ نوشتاریِ زبان آموزان چینی»

کتاب : « تحلیل خطاهای فرانسۀ نوشتاریِ زبان آموزان چینی»
Le français écrit sous les plumes des apprenants chinois,
pour une analyse d’erreurs orthographique

نوشتۀ دکتر محسن حافظیان به زبان فرانسه، در ماه نوامبر امسال (۲۰۱۷) در انتشارات آکادمیک فرانسه زبان (PAF) به چاپ رسیده است.

این پژوهش که در چهارچوب نظری «نویسه شناسی (graphémologie)» به انجام رسیده است به تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان مهاجر چینی زبان در مونترال می پردازد. روند انجام این پژوهش، بدین گونه بوده است:

– نخست نوشته های زبان آموزان یاد شده (هم تمرینهای کلاسی و هم برگه های آزمونهای پایانی هر دوره) در یک بازۀ دوساله گردآوری شده است (حدود ۳۰۰ صفحه).
– سپس خطاهای نوشتاری آنها در زیر گروههای سازه های واژگان نویسه (Graphe) ، آوانویسه (phonogramme)، واژک نویسه (morphogramme) و واژه نویسه (lexogramme)) توزیع شده است تا در تولید هرکدام از این شاکله های واژگان بسامد خطاها آشکار شود.

– در گام بعدی، حوزه های مشکل ساز نوشتار فرانسه برای زبان آموزان چینی در دو رویکرد توزیعی ) distributionnel ) و کارکردی (fonctionnel) بررسی شده اند.تعریف شده است. این حوزه های برآمد تقابلی است که دو ساختار زبانی زبان مبدا (چینی) و زبان مقصد (فرانسه) در روند آموزش بر هم می گذارند و به تمامی در حوزۀ ساختارهای میان زبانی (interlangue) تبیین پذیرند. در این بخش هر آنجا که لازم بوده است، به ساختار واژگان در زبان چینی (ماندرین) به اختصار اشاره شده است.

– در بخش پایانی و با توجه به داده های پیشین، تمرینهایی برای بهینه سازی روند آموزش و یادگیری زبان فرانسه به چینی زبانان ارایه شده است.
نویسنده بر این باور است که آموزش زبان بیگانه زمانی می تواند به درستی به انجام برسد که با توجه بافت اجتماعی محل آموزش زبان و زبانِ زبان آموز سامان پذیرد. به کار گرفت روشهایی که برای همۀ گروهای زبانی و در همۀ بافتهای اجتماعی برساخته شده اند و معمولا در متدهای آموزش زبان ارایه می شوند، نمی توانند به نتایج خواسته شده شان برسند.
اطلاعات کتابنامه ای
Hafezian, M (2017), Le français écrit sous les plumes des apprenants chinois, pour une analyse d’erreurs orthographiques, Presses Académiques Francophones, Allemagne, Saarbrücken
https://www.morebooks.de/store/fr/book/le-fran%C3%A7ais-%C3%A9crit-sous-les-plumes-des-apprenants-chinois/isbn/978-620-2-36042-5