انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار هفتگی کتاب «فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی»: بخش سوم، نمایه موضوعی مدخل‌ها (A-K)

ویراستاران ارشد: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر/ گروه نویسندگان ترجمه: گروه مترجمان / سرویراستار فارسی: ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و فرهنگ

بخش سوم / نمایه موضوعی مدخل‌ها: انگلیسی – فارسی A-K: این بخش و بخش‌هایی که پس از آن به صورت نمایه‌ها و اسامی خاص و تشریح واژگان می‌آیند، در کتاب اصلی در انتهای کتاب آورده شده‌اند. اما ما برای استفاده از ابتدای کار، آنها را از آغاز می‌آوریم. واژه‌هایی که سیاه شده‌اند یا جزو مدخل‌ها هستند و یا در فرهنگ تشریحی کتاب آمده‌اند. واژگانی که سیاه نشده‌اند یا به آغاز مدخل مربوط می‌شوند و یا به صفحه آن واژه در فرهنگ تشریحی. در مواردی که در برابر یک واژه انگلیسی بیش از یک واژه فارسی آورده شده است، هم‌فکری بالایی نسبت به برگردان در فارسی وجود ندارد. واژگانی که به صورت ایتالیک آورده شده‌اند به نام مجله‌ها و کتاب‌ها یا برخی اسامی خاص مربوط می‌شوند.

A

ablineal: جدا تبار

aboriginal: بومی

abnormal:ناهنجارمند

academy of Social Science [China]:فرهنگستان علوم اجتماعی [چین]

acculturation: فرهنگ‌پذیری

acephalous societies: بی‌سروری(جوامع)

achievement and ascription: دستیافت و انتساب

acquisition: دستیافت

action anthropology: انسان‌شناسی کنش

action group, set: گروه کُنش

action theory: نظریه کُنش

adaptation: انطباق

address, terms of: خطاب، واژگان

adelphic polyandry: چند شویی برادارنه

adhesion: چسبیدگی

adolescence: نوجوانی

adoption and fostering: فرزند خواندگی و پرورش

aesthetics: زیبایی‌شناسی

affine, affinity: پیوند

agamy: ناهمسری

age: سن

see also childhood:  نک. همچنین به: کودکی

age-area hypothesis: سن – منطقه (فرضیه)

age-class systems: سن – طبقه (نظام‌های)

age grades: رتبه‌های سنی

age sets: گروه‌های سنی

agency, agent: عاملیت، عامل

agnate, agnatic:خویشاوند پدری، پدر خویش

agon: رقابت(آگون)

agnosticism: ندانم‌گرایی

agriculture: کشاورزی

agriculture subsistence: زیست‌مایه (معیشت)

agriculture swidden agriculture: کشاورزی نوبتی

alcoholism: الکلیسم

alea: حادثه

alliance: وصلت

allometry:  رشد سنجی

All-Russian Ethnographic Exhibition:نمایشگاه مردم نگاری سراسر روسیه
alter: دیگری

alterity: دیگر‌بودگی

ambilineal: دوتبار

ambilocal: دو‌مکانی

American Anthropological Association: انجمن انسان‌شناسی امریکا

American anthropology: انسان‌شناسی امریکا

American Anthropological Association: انجمن آمریکایی انسان‌شناسی

American Association for Advancement of Sciences: انجمن آمریکایی پیشرفت علم
American Ethnological Society: انجمن مردم‌شناسی امریکا

American Folklore Society: انجمن فرهنگ عامه امریکا

American Museum of Natural History: موزه تاریخ طبیعی امریکا

American Rockfeler Foundation: بنیاد امریکایی راکفلر

amoral familism: خانواده‌گرایی غیر‌اخلاقی

anachronism: زما‌ن پریشی

analogy: همسان انگاری

ancestors: نیاکان

ancient history: تاریخ باستان

see also classical studies: نک. همچنین به مطالعات کلاسیک

ancient Greek anthropology: انسان‌شناسی یونان(باستان)

Ancient Polynesian Culture (APC): فرهنگ پولینزی باستان

animism: جان‌گرایی

anisogamy: ناهمسان همسری

Annales school:مکتب آنال

Année sociologique: سالنامه جامعه‌شناسی

anomie: ناهنجاری

anthropocentrism: انسان محوری

anthropogenecism:انسان‌زایش‌گرایی

Anthropological Association of Washington: انجمن‌ انسان‌شناسی واشنگتن

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland: موسسه انسان‌شناسی بریتانیای کبیر و ایرلند

Anthropological Society of London: انجمن انسان‌شناسی لندن

anthropological societies: انجمن‌های جامعه‌شناختی

anthropological Survey of India: پژوهش‌های انسان‌شناختی هندوستان

anthropometry: انسان‌سنجی

anthropomorphism:  انسان شکل انگاری (انسان شکل‌گرایی)

anti-structure:  ساختار‌ستیز

see also communitas:    نک. همچنین به: جامعه‌خواهی (کومینیتاس)

apical ancestor: سرنیا

applied anthropology: انسان‌شناسی کاربردی

appropriate technology: فناوری مناسب

architecture: معماری

Archiv für Anthropologie: آرشیو‌های انسان‌شناسی (مجله)

area studies: مطالعات منطقه‌ای

archaeology: باستان‌شناسی

archaic state: دولت باستانی

archetype: سرگونه (سرنمون)

armchair anthropology: انسان‌شناسی کتابخانه‌ای

art: هنر

articulation of modes of production: همسازی شیوه‌های تولید

see also mode of production: نک. همچنین به شیوه تولید

ascribed status, see achievement and ascription: جایگاه نسبی، نک. همچنین به: دستیافت و انتساب

Asiatic mode of production: شیوه تولید آسیایی

Association of Social Anthropologists (ASA): انجمن انسان‌شناسان اجتماعی

Association of Anthropologists of the Commonwealth: انجمن انسان‌شناسان اجتماعی کشورهای مشترک‌المنافع

Associative: شرکت‌پذیر

atom of kinship:ذره(اتم) خویشاوندی

attribution theory: نظریه انتساب
avunculate: دایی‌سالاری

avunculocal: دایی‌مکان

ayllu: آیلو

Ayurveda: آیورودا

B

bahai’i: بهایی

balanced reciprocity: ‌سویگی متوازندو

band:دسته

barbarism: بربریت  

barter: داد و ستد پایاپای

base and superstructure: پایه و روساختار

behavioural level: سطح رفتاری

behaviourism: رفتار‌گرایی

belief: باور

bifurcation: خویشاوندی دوشاخه (اشتقاقی)

Big Man: بزرگمرد

bilateral: دو‌تباری

bilateral cross-cousin marriage: ازدواج دوتباری عمه‌زاده – دایی‌زاده

bilateral descent: نسب دو‌تبار

bilineal: نسب دوتبار

binary opposition: رودررویی(تقابل) دوتایی

biological antharopology: انسان‌شناسی زیست‌شناختی (زیستی)

biological determinism: جبرگرایی زیستی

biologism: زیست‌گرایی

biology: زیست‌شناسی

biomedicine: زیست‌پزشکی

Birmingham Centre for Cultural Studies: مرکز مطالعات فرهنگی بیرمنگام

birth, see childbirth: تولد ، نک. به زایمان

birth control: کنترل موالید

blood feud: خون‌خواهی

body: بدن

brahmanic: برهمنی

Branch Davidian Movement: جنبش فرقه‌ای داوودی

bricolage, bricoleur:  بریکولاژ – بریکلور

bride capture: عروس‌گیری (رُبایی)

brideprice: شیربها

bride-service: شیربها (شیرمایه)

bridewealth: شیر‌بها (شیرسرمایه)

british anthropology: انسان‌شناسی بریتانیایی

brokerage: واسطه‌گری

Buddhism: بودیسم

Japanese: ژاپنی
and kingship: خویشاوندی
mahayana: ماهایانا
tantric: تانترایی
theravada: تراوادا

Bureau of American Ethnology: اداره مردم‌شناسی امریکا

bureaucracy: دیوان سالاری

burial, see death:   خاکسپاری (دفن) نک. به: مرگ

 

C

 

Cambridge Group for Population Studies: گروه مطالعات جمعیتی کمبریج

Cambridge ‘Ritualists’: مناسک» شناسان کمبریج»

Canadian Arctic Expedition: ماموریت کانادایی قطب شمال

Canadian Ethnology Society: انجمن مردم‌شناسی کانادا

Canberra Anthropology: انسان‌شناسی کابرا

Cannibalism: آدم‌خواری

capitalism: سرمایه‌داری

cargo cult:کیش کارگو (بار)

carnival:کارناوال

carrying capacity:ظرفیت تامین

carrying mother:رحم تسخیری

case-study: مورد م‌پژوهی(مطالعه موردی)

cash crops: محصول فروشی

caste: کاست

catharsis: روان‌پالایی

categorical level: سطح مقوله‌ای

cattle complex: کانون (مجموعه) گاوگل

Central Minorities Institute [China]: موسسه مرکزی اقلیت‌ها [چین]

central place theory: نظریه مکان مرکزی

Central Research Institute [Beijing]: موسسه مرکزی تحقیقات [پکن]

centre and periphery: مرکز و پیرامون

see also world system:  نک. همچنین به: نظام جهانی

Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS):مرکز مطالعات فرهنگی معاصر

change theory: نظریه تغییر

see also colonialism, diffusion, evolution: نک. همچنین به: استعمارگری، اشاعه، تطور، فرگشت

charisma: فره‌مندی

Chicago school: مکتب شیکاگو

Chicago, University of: شیکاگو (دانشگاه)

chief: رئیس

talking: رئیس سخنگو

chiefdom: رئیس‌سالاری

childbirth: زایمان
Childhood: کودکی

Chinese anthropology: انسان‌شناسی چینی

Chinese Ethnological Society: انجمن مردم‌شناسی چین

choreometry/ choremetrics: رقص‌سنجی

christianity: مسیحیت

adventism: ادونتیسم
bible: انجیل
dreams in: رویاها در
evangelical: انجیلی
kingship: سلطنت
magic: جادو
missionaries, see missionaries:  مبلغان دینی (میسیونرها) نک. به: مبلغان دینی  
mormonism: مورمونیسم
person: شخص
protestantism: پروتستانتیسم
roman catholicism: کاتولیک رمی
sacrifice: قربانی

circulating connubium: همسر‌گزینی

circumcision: ختنه

civil rights movement: جنبش حقوق مدنی

civil society: جامعه مدنی

civilization: تمدن

clan: طایفه

class: طبقه

class formation: شکل‌گیری طبقاتی

classical studies: مطالعات کلاسیک

classification: طبقه‌بندی

classificatory kinship: خویشاوندی طبقه‌بندی‌شده

clients, see patrons and clients: بهره‌مند، نک. به: حامی و بهره‌مند

clitoridectomy, see circumcision:   ختنه زنان (قطع خروسه) ، نک . به: ختنه :

clothing: پوشاک

coastal peoples: مردم ساحل نشین

code and substance: رمز و جوهر(محتوا)

code-switching: تغییر رمز

cognate: هم‌تباری(خویشاوندی)

cognatic society, descent: جامعه هم‌تبار (خویشاوند)، تبار

cognition: شناخت

cognitive anthropology: انسان‌شناسی شناختی

cohort: گروه

cold society: جامعه سرد

see hot and cold societies: نک. به: جوامع سرد و گرم

collateral: خویشاوندی عرضی

collective consciousness: آگاهی جمعی

collective representation: بازنمود جمعی

colonialism: استعمار

colonialism, internal: استعمار داخلی

co-lineal: خویشاوند هم جانب

colour terminology: واژگان رنگ

Columbia University: دانشگاه کلمبیا

Commensality: همسفرگی  

see also food:   نک. همچنین به: غذا
commodity: کالا

commons: مشترکات
Communalism: قوم‌گرایی

see also Chainese anthropology, Marxism, Russian and Soviet anthropology:    نک. همچنین به: انسان‌شناسی چینی، مارکسیسم، انسان‌شناسی روسی و شوروی

communism: کمونیسم
communitas: کومونیتاس (جامعه‌خواهی)

community: جماعت (اجتماع)

compadrazgo: کمپادرازگو (هم پدری)

community economy: اقتصاد اجتماعی

companionship: شراکت
comparative method: روش مقایسه‌ای (تطبیقی)

comparative religion: دین‌شناسی مقایسه‌ای (تطبیقی)

complementary dualism: دوگرایی (دوباوری) مکمل

complementary filiation:فرزندی مکمل

complete-universe comparison: حیطه کامل مقایسه

complex society: جامعه پیچیده

complex structure: ساختار پیچیده

component: مولفه

componential analysis: تحلیل مولفه‌ای

comparative psychiatry: روان پزشکی تطبیقی

computers: رایانه‌ها

conception: برداشت (دریافت)

see also reproductive technologies: نک. همچنین به: فناوری‌های تولید‌مثل (بازتولید)

conceptual aggregate: مجموعه برداشتی (دریافتی)

concubinage: هم‌بالینی

configurationalism: پیکربندی‌گرایی

Confucianism: کنفوسیوس‌گرایی
conjectural history: تاریخ فرضی

conjugal family: خانواده زن و شوهری

conjugality: زناشویی

connectionism: پیوندگرایی

connotatum: دلالت ضمنی

consanguine, consanguinity: هم‌خون، هم‌خونی

consociate: همگام

constructivism: ساخت‌گرایی

consumption: مصرف  

contagious magic: جادوی واگیر

contingent: احتمال‌پذیر

contract: پیمان (قرارداد)

controlled comparison: مقایسه مهار‌شده

core, see centre and periphery, world system:
هسته، نک. همچنین به‌: مرکز و پیرامون‌، نظام جهانی

conversational analysis: تحلیل گفتگویی

conversion: تغییر دین

core, see centre and periphery, world system: هسته، نک. همچنین به : مرکز و پیرامون ، نظام جهانی
corporate group: گروه صنفی

Corpus Hermeticum: کالبد کیمیایی

cosmogony: کیهان‌پیدایش

Cosmology: کیهان‌شناسی

counter-hegemony: ضد سلطه

couvades: زائو‌نمایی

cremation, see death:   مرده سوزی، نک. همچنین به: مرگ

creole: کریول (آمیخته)

Creolization: کریولی شدن (آمیخته شدن)

cretinism: کوتولگی (عقب ماندگی ذهنی)

Critique of Anthropology: نقد انسان‌شناسی

cross-aunt: عمه عرضی

cross-uncle: دایی عرضی

cross-cousin marriage: ازدواج عمه‌زاده – دایی‌زاده

see also marriage:    نک. همچنین به: ازدواج

cross-cultural psychiatry: روان‌پزشکی میان‌فرهنگی

cross-cutting ties: پیوندهای تقاطعی

cross-relative: بستگان متقاطع

Crow-Omaha systems: نظام‌های(خویشاوندی) کراو – اوهاما

Crow terminology: واژگان (خویشاوندی) کراو

cultural analysis: تحلیل فرهنگی

cultural anthropology: انسان‌شناسی فرهنگی

Cultural Anthropology: انسان‌شناسی فرهنگی

cultural area: پهنه فرهنگی

cultural bearer: حامل فرهنگی

cultural change: تغییر فرهنگی

cultural circle: دایره (حلقه) فرهنگی

cultural determinism: جبر فرهنگی

cultural ecology: بوم‌شناسی فرهنگی

cultural holism: کل‌گرایی فرهنگی

cultural materialism: ماتریالیسم فرهنگی

cultural particularism: خاص‌گرایی فرهنگی

cultural pattern: الگوی فرهنگی

cultural pluralism: چندگانگی فرهنگی

cultural psychology: روان‌شناسی فرهنگی

cultural studies: مطالعات فرهنگی

culturalism: فرهنگ‌گرایی (باوری)

culture: فرهنگ

see also nature and culture:   نک. همچنین به : طبیعت و فرهنگ

culture and personality: فرهنگ و شخصیت

culture area: پهنه فرهنگی

culture bearer: بُردار(حامل) فرهنگی

culture-bound syndrome: نشانگان (سندرم) حوزه فرهنگی

culture complex: همبافت(مجموعه) فرهنگی

culture contact: برخورد (تماس) فرهنگی

culture core: هسته فرهنگ

culture history: تاریخ فرهنگ

Culture, Medicine and Psychiatry: فرهنگ، پزشکی و روانپزشکی

culture of poverty: فرهنگ فقر

culture trait: ویژگی فرهنگی

Current Anthropology: انسان‌شناسی امروز

customary law: حقوق عرفی

cybernetics: سیبرنتیک

cyborg: رایانه-تن (انسان – ماشین)


D

 

Dakar-Djibouti Expedition: ماموریت داکار- جیبوتی

dance: رقص

see also ghost dance: نک. همچنین به : رقص ارواح

daoism: دائو‌گرایی

death: مرگ

Deconstruction: ساخت‌زُدایی

decontexualize: متن‌زدایی

deductive: استنتاجی

deep and surface structure: ساختار عمیق و سطحی

deictics, deixis: اشارتگر

delayed return: برگشت تاخیری

deme: کسان

demography:  جمعیت‌شناسی

denotatum: نشانه

dependency: وابستگی

descent: تبار

descent group: گروه تباری

descriptive kinship: خویشاوندی توصیفی

designatum: دلالت‌یاب

development: توسعه

developmental cycle: چرخه توسعه

dichotomy: دو‌پارگی

diachronic: در‌زمانی

dialect: گویش

dialectical materialism: ماتریالیسم دیالکتیک

see Marxism: نک. به مارکسیسم 

dialogic, dialogical: گفت و شنودی

diaspora: دایاسپورا

diet: رژیم(غذایی)

difference:  دیفرانس

diffusion: اشاعه

diglossia: دو‌گویشی

direct exchange: مبادله مستقیم

direct relative: خویش مستقیم

discourse: گفتمان

disease: بیماری

disembedded economy: اقتصاد بسترزُدایی شده

disharmonic regimes, see harmonic regimes:    رژیم‌های ناهماهنگ، نک. به : رژیم های هماهنگ
disposition: قابلیت

disputes: مناقشه

see law:  نک. به: قانون

distinctive feature: مشخصه ویژه

divination: پیش‌گویی

divorce: طلاق

see marriage:  نک. به: ازدواج

domestic mode of production: شیوه تولید خانگی

double descent: تبار دوگانه(دوتباری)

dowry: جهیزیه

drama: نمایش
dravidian kinship: خویشاوندی دراویدی

dreams: رویا

drive theories of aggression: نظریه های رانش (سائقه) پرخاشگری

drugs: دارو

dual organization: سازمان دوگانه

dualism: دوگرایی (دوباوری)

duolineal: تبار دوخطی

duolocal: دو‌مکانی

Dutch anthropology: انسان‌شناسی هلندی

dysfunction: دُش‌کارکرد

 


E

 

Eastern Anthropologist: انسان‌شناسی شرقی

ecological anthropology: انسان‌شناسی بوم‌شناختی

see also cultural materialism, environment: نک. همچنین به : ماتریالیسم فرهنگی، محیط زیست

ecology: بوم‌شناسی

economic anthropology: انسان‌شناسی اقتصادی

economic man: انسان اقتصادی

Economy and Society: اقتصاد و جامعه

Ecosystem: بوم‌زیست (اکو سیستم)

education: آموزش و پرورش

Egalitarianism: برابرگرایی (خواهی)

ego: خود

eidos: شکل

elderhood: پیری(پیشکسوتی)

elementary structure: ساختار ابتدایی

see formalism and substantivism:  نک. به: صورت‌گرایی و جوهر‌گرایی

emic and etic: امیک و اتیک

empiricism: تجربه‌گرایی(باوری)

enculturation: فرهنگ‌پذیری

endogamy: درون‌همسری

enlightenment: روشنگری

entitlement theory: نظریه استحقاق

environment: محیط زیست

see ecological anthropology, landscape: نک. به : انسان‌شناسی بوم شناختی، منظر

environment and evolutionary adaptation(EEA): محیط انطباقی تطبیقی

environmental determinism: جبرگرایی محیطی

environmentalism: محیط زیست‌گرایی

episteme: اپیستمه

epistemological relativism: نسبیت‌گرایی معرفت شناختی(شناخت شناختی)

epiphenomia: پدیده جانبی

epochalism: دوران گرایی

equality, see inequality:  برابری، نک. به : نابرابری
eschatology: فرجام (آخرت‌شناسی)

Eskimo terminology: واژگان (خویشاوندی) اسکیمو

Essentialism: جوهر‌گرایی

ethical relativism: نسبیت‌گرایی اخلاقی

ethics: اخلاق

ethnicity: قومیت

Ethnoarchaeology: قوم باستان‌شناسی

Ethnobiology: قوم‌زیست‌شناسی

etnobotany: قوم‌گیاه‌شناسی

ethnocentrism: خود‌محور‌گرایی(باوری)

ethnocentrism secondary: ثانویه

ethnocide: قوم‌کشی

ethnoscape: منظر قومی

ethnogenesis: قوم پیدایش

ethnographic film, see film:  فیلم اتنوگرافیک، نک. به: فیلم

ethnographic present: اکنون مردم‌نگارانه

ethnography: مردم‌نگاری

ethnohistory: قوم‌تاریخ‌شناسی

Ethnological Society of London: انجمن مردم‌شناسی لندن

ethnology: مردم‌شناسی

Ethnomedicine: قوم‌پزشکی

Ethnomethodology:روش‌شناسی مردمی

Ethnomusicology:قوم‌موسیقی‌شناسی

Ethnopsychiatry:قوم‌روان‌پزشکی

ethnos: قوم

ethnoscience: دانش قومی (مردمی)

ethnosemantics: قوم معناشناسی

ethnosociology: قوم‌جامعه‌شناسی

ethnozoology: قوم‌جانور‌شناسی

ethogram: قوم‌نگار

ethology: کردار‌شناسی(جانوری)

ethos: کردار(خوی)

etic, see emic and etic: اتیک، نک. به: امیک و اتیک

etiology: سبب‌شناسی

eugenics: به‌نژادگرایی

European Association of Social Anthropologists: انجمن اروپایی انسان‌شناسی اجتماعی

evil eye: چشم شور

evolution and evolutionism: تطور و تطورگرایی (فرگشت‌باوری)

multilinear: چند خطی
unilinear: تک خطی
Universal: جهانشمول
Exchange: مبادله
direct: مستقیم
exchange value: ارزش مبادله
generalized: تعمیم یافته
indirect: غیرمستقیم
restricted: محدود
sphere of: سپهر

exegesis: تفسیر

Exogamy: برون‌همسری

exotism/ exotic: غریب/غریب‌گرایی (بیگانه/بیگانه‌گرایی) شگفت‌دوستی، نادیده‌دوستی

explanatory: تبیینی

extended family: خانواده گسترده

 

F


fabianism: فابینیسم

factions: جناح‌ها

false consciousness: آگاهی کاذب (دروغین)
family: خانواده

famine: قحطی
feedback: بازخورد  

female circumcision, see circumcision:   ختنه زنان، نک. به: ختنه

feminism: فمینیسم (زن‌گرایی)

fetish fetishism: بت‌واره، بت‌واره‌گرایی(پرستی)

feud: کینه توزی

blood feud: کینه‌توزی (کینه‌توزی خونین)

feudalism: فئودالیسم

Fieldnotes: یادداشت‌های میدان تحقیق

Fieldwork: پژوهش میدانی

see also ethnography, methodology: نک. همچنین به : مردم نگاری، روش شناسی
fictive kinship: خویشاوندی خیالین(پنداری)

fiesta: جشن

filiation: فرزندی

film: فیلم

fishing: ماهیگیری

fission and fusion: شکاف و آمیختگی

folk culture: فرهنگ مردمی

folk-urban continuum: پیوستار مردم – شهری

folklore: فلکلور (فرهنگ عامه)

Food: غذا

Taboos: تابوهای

see also nutrition: نک. همچنین به: تغذیه

foraging: خوراک‌جویی

see also hunting and gathering: نک. همچنین به: شکار و گردآوری
forces of production: نیروهای تولید

forensic anthropology: انسان‌شناسی جنایی (قانونی)

formal analysis: تحلیل صوری

formalism and substantivism: صورت (شکل)‌گرایی و جوهر‌گرایی

fostering, see adoption and fostering: نک. همچنین به: فرزند خواندگی و سرپرستی
four-field anthropology: چهار‌رشته‌ای (شاخه‌ای)‌، انسان‌شناسی

four-stage theory: چهارمرحله‌ای، نظریه

fourth world: جهان چهارم

Frankfurt school: مکتب فرانکفورت

fraternal interest groups: گروه‌های مشترک‌المنافع برادرانه

French anthropology: انسان‌شناسی فرانسوی

friendship: دوستی

functionalism: کارکردگرایی(باوری)

fundamentalism: بنیادگرایی

funeral rites: مناسک خاکسپاری(تدفین)

see also death: نک. همچنین به: مرگ

 

G

 

Galton’s problem: مسئله گالتون

Gambling: قمار
game theory: نظریه بازی

Gemeinschaft and Gesellschaft: گماینشافت(جماعت) و گزلشافت(جامعه)

gender: جنسیت

genealogy, genealogical method: تبارشناسی، روش تبار شناختی

generalized exchange, see exchange: مبادله تعمیم یافته، نک. به: مبادله

generational terminology: واژگان زایندگی

generative: گشتاری

genetrix: مادرِِ خونی

genitor: پدر ِ خونی

genocide: نسل‌کُشی  

genotype: سنخ ارث

genre: ژانر – سبک

gens: تیره

German and Austrian anthropology: انسان‌شناسی آلمانی و اتریشی

Gerontocracy: پیرسالاری

Gesellschaft, see Gemeinschaft and Gesellschaft:   گزلشافت (جامعه)، نک.

 Gestalt theory: نظریه گشتالت

ghost dance: رقص ارواح

ghost marriage: ازدواج با مردگان

gift, see exchange: هدیه، نک. به: مبادله

globalization: جهانی‌شدن

glottochronology, see lexicostatistics: گاه‌شناسی واژگانی، نک. به: واژگان شماری
godparenthood: پدر- مادر ایمانی

gossip: شایعه

Gradhiva:  گرادیوا
Grand Order of Iroquois(The): فرقه بزرگ ایروکویی

great and little traditions: سنت‌های بزرگ و کوچک

‘Great Chain of Being’: زنجیره بزرگ هستی
great divide: وجه تمایز بزرگ

great man: کلان‌مرد

great areas: کلان‌پهنه

green revolution: انقلاب سبز

group marriage, see marriage:   ازدواج گروهی، نک. به: ازدواج  

gumsa and gumlao: گومسا و گومالو


H

 

habitat: آشیان

habitus: عادتواره

harmonic regimes: رژیم‌های هماهنگ

haruspicy: اندرونه بینی

Harvard Kalahari Project: پروژه هاروارد کالاهاری

Harvard University: دانشگاه هاروارد

Hau: هائو
Hawaiian terminology: واژگان (خویشاوندی) هاوایی

head-hunting: شکار سر

headman: سرکرده

see also Big Man:     نک. همچنین به: بزرگمرد

health and healing, see medical anthropology: سلامت و درمانگری، نک. به: انسان‌شناسی پزشکی
Hegemony: سلطه (سرکردگی)

heliocentrism: خورشید کانونی (گرایی)

herders: گله داران
see pastoralists, transhumance: نک. به: شبانکاران، رمه گردانی
hermeneutics: تاویل

heterogenetic: دگر پیدایشی

heteroglossia: چند زبانی

hierarchy: سلسله مراتب(پایگان)

hierophany: تجلی

high yield varieties (HYV): انواع پربازده

hill people: کوهپایه‌نشینان

Hinduism: هندوئیسم (آیین هندو)

Brahmans: برهمن‌ها

and Buddhism: و بودیسم

cattle: گله

Kingship: پادشاهی

Pilgrimage: زیارت

Pollution: آلودگی

Saivite: سایویتی

Temple:معبد

historical linguistics: زبان‌شناسی تاریخی

historical materialism: ماتریالیسم تاریخی

historical particularism: خاص‌گرایی تاریخی

historicism: تاریخ‌گرایی

history: تاریخ

Conjectural: فرضی

inferential: استنتاجی

of anthropology: انسان شناسی

holism: کل‌گرایی

methodological: روش‌شناختی

History of Anthropology Newsletter(HAN): خبرنامه تاریخ انسان‌شناسی

hologeistic sampled comparison: مقایسه‌ای نمونه‌ای کل‌گرا

homicide: قتل

see also murder:   نک. همچنین به: جنایت

hominid: انسان شکل

homo duplex: انسان دوگانه

homo economicus, oeconomicus, see economic man: انسان اقتصادی ،

homo equalis: انسان برابر

homo hierarchicus: انسان سلسله مراتبی

homogamy: همسان همسری

homology: همانندی

Homosexuality: همجنس‌گرایی

honour and shame: شرف و شرم

horticulture: پالیزکاری

hot and cold societies: جوامع گرم و سرد

house, men’s: خانه مردان

household: خانوار

Human Relations Area Files (HRAF): پرونده‌های منطقه‌ای روابط انسانی

human rights: حقوق بشر

hunger: گرسنگی

see also food, nutrition: نک. همچنین به: غذا، تغذیه

hunting and gathering: شکار و گردآوری

hydraulic civilization: تمدن آبی

hypergamy: فرادست همسری

hypogamy: فرودست همسری

hypostasis: ذات

hysteria: هیستری

 

I

 

icon, iconicity: شمایل (شمایل‌گونگی)

idea: ایده (آرمان/ پنداره/ مثال)

ideal type: گونه آرمانی

idealism: آرمان‌گرایی

identity: هویت

ideology: ایدئولوژی

illness: بیماری(ناخوشی)

illocutionary: گفتارورزی

illustrative comparison: مقایسه روشنگر

imagined community: جماعت خیالین

immediate and delayed return: برگشت فوری و تاخیری

imperialism: امپریالیسم

inclusive fitness: انطباق دربرگیرنده

increase rites: مناسک افزایش

incest: ازدواج با محارم

index, indexical: شاخص، شاخصی

Indian anthropology: انسان‌شناسی هند

indigenous knowledge systems: نظام های دانش بومی

indigenous peoples: مردمان بومی (بومزی)

indirect rule: فرمانروایی(حاکمیت) غیرمستقیم

individualism: فردگرایی

methodological: روش‌شناختی

indo-european language family:خانواده زبان‌های هند-و-اروپایی

industry, industrialization: صنعت، صنعت‌گرایی

inequality: نابرابری

infant mortality: مرگ و میر کودکان

infanticide: کودک‌کُشی

informal economy: اقتصاد غیر‌رسمی

informant: اطلاع‌رسان

infrastructure: زیر ساختار

inherent: ذاتی

inheritance: ارث‌بری

initiation: رمزآموزی (پاگشایی)

see also rite of passage:   نک: همچنین به: مناسک گذار

institution: نهاد

primary and secondary institutions: نهادهای اولیه و ثانویه

institutional comparison: مقایسه نهادی

internal colonialism: استعمار داخلی

International African Institute (IAI): موسسه بین‌المللی افریقا

International Congress of Anthropological and Ethnographical Sciences: کنگره بین‌المللی علوم شناختی

International Institute of African Languages and Culture, see:   نک. به: موسسه بین‌المللی زبان‌ها و فرهنگ افریقایی

International School of American Archaeology and Ethnology: مدرسه بین‌المللی باستان‌شناسی و مردم‌شناسی امریکا

International Société Americanistes: انجمن بین‌المللی امریکاشناسان

interpretive anthropology: انسان‌شناسی تفسیری

intersubjective: میان‌ذهنیت

intertextuality: بینامتنیت

involution: در‌هم‌پیچیدگی

Iroquois terminology: واژگان (خویشاوندی) ایرووکویی

Islam: اسلام

and caste: و کاست
fundamentalist: بنیادگرا
Koran: قرآن
law: قانون
missionaries: مبلغان مذهبی (میسیونرها)
Pilgrimage: زیارت
Sacrifice: قربانی

Isogamy:برابر‌همسری

 

J

Jainism: جاینیسیم

jajmani system: نظام جاجمانی

Japanese Society for Ethnology: انجمن ژاپنی مردم‌شناسی

Jesup North Pacific Expedition: ماموریت جزوپ به اقیانوس آرام شمالی

John Frum movement: جنبش جان فروم

joint family: خانواده پیوسته

joking and avoidance: شوخی و پرهیز(احتراز)

Journal of the Anthropological Institute: مجله موسسه انسان‌شناختی

Judaism: یهودیت

dietary laws: قوانین غذایی

Old Testament: عهد عتیق

pilgrimage: زیارت

jural and moral domains: پهنه (قلمرو،حوزه) حقوقی و اخلاقی

jural level: سطح حقوقی

K

 

karma:  کارما

kava (Piper methysticum): کاوا(پیپر متیستیکوم)

kindred: خویشان

nodal: هسته‌ای

killer instinct: غریزه کشتار

kingroup: گروه خویشی

kingship:پادشاهی

kinship: خویشاوندی

atom of: اتم ِ

descriptive and classificatory: توصیفی و طبقه‌بندی‌کننده

Dravidian: دراویدی

fictive: خیالین

ritual: مناسکی

terminology, see relationship terminology: نک. به : واژگان بستگان

universal: جهانشمول

Kohistani: کوهستانی

kula: کولا

Kulturkreis: دایره فرهنگی