انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اقامتگاه کشاورزان دوره نوسنگی (۱)

بخش اول

جنوب غربی آسیا یکی از اولین مکان هایی در جهان است که انسان توانست به یک معماری مستحکم برای استقرار در آن دست یابد. در دوره نوسنگی، اکثر مردم جنوب غربی آسیا در دهکده ها و در گروه هایی از خانه های کوچک زندگی می کردند. پس از دهه ها مطالعه روی این دهکده های اولیه، هم چنان سوالات زیادی درباره علت تغییرات و چگونگی تاثیر روابط اجتماعی روسای خانواده ها، فعالیت ها و جهان بینی مطرح است.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۱۳۱۸۵