انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

نظریه گفتمان

گفتمان

مجید امیری کفاییبرای گفتمان تعاریف مختلف وگوناگونی بیان شده است. یورگنسن و فیلیپس در…