انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

توسعه بین الملل. عملگری دانشی (Knowledge Working). اصلاح دولتی محلی