انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

انتخابات آمریکا، انتخابات 2016، انتخابات ریاست جمهوری امریکا