انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور رده

گزارش مالی

در این رده، گزارش مالی فعالیت‌های موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ برای اطلاع علاقمندان و دوستدارانش به صورت ماهیانه منتشر می‌شود.