انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار هفتگی کتاب «فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی»: بخش سوم، نمایه موضوعی مدخل‌ها (L-Z)

ویراستاران ارشد: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر/ گروه نویسندگان ترجمه: گروه مترجمان / سرویراستار فارسی: ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و فرهنگ

بخش چهارم/ نمایه موضوعی مدخل‌ها: انگلیسی فارسی L-Z: این بخش و بخش‌هایی که پس از آن به صورت نمایه‌ها و اسامی خاص و تشریح واژگان می‌آیند، در کتاب اصلی در انتهای کتاب آورده شده‌اند. اما ما برای استفاده از ابتدای کار، آنها را از آغاز می آوریم. واژه‌هایی که سیاه شده‌اند یا جزو مدخل‌ها هستند و یا در فرهنگ تشریحی کتاب آمده‌اند. واژگانی که سیاه نشده‌اند یا به آغاز مدخل مربوط می‌شوند و یا به صفحه آن واژه در فرهنگ تشریحی. در مواردی که در برابر یک واژه انگلیسی بیش از یک واژه فارسی آورده شده است، هم‌فکری بالایی نسبت به برگردان در فارسی وجود ندارد. واژگانی که به صورت ایتالیک آورده شده‌اند به نام مجله‌ها و کتاب‌ها یا برخی اسامی خاص مربوط می‌شوند.

 

L

labanotation:نت گزاری لابان

land claims:ادعاهای ارضی

land tenure:حقوق زمینداری

landscape: چشم‌انداز(منظر)

language and linguistics: زبان و زبان‌شناسی

langue and parole: زبان و گفتار

Latin American anthropology: انسان‌شناسی امریکای لاتین

latent function:کارکرد پنهان

law: قانون

lawcustomar: قانون عرفی

left, see right and left: نک. به: راست و چپ

legal anthropology, see law: انسان‌شناسی حقوقی (قانونی)، نک. به: قانون

legal pluralism: چند‌گانگی حقوقی

legitimation: مشروعیت

leopard-skin chief: رئیس پوست یوزپلنگی

levirate: زن‌برادر‌گزینی

lexicostatistics: واژگان شماری

life-crisis ritual, see rite of passage:  بحران‌های زندگی، نک. به: مناسک گذار

life-history:سرگذشت

liminality:آستانه‌ای

limited good: خوبی محدود

lineage: دودمان

lineage state: دولت دودمانی

lineal: خطی، خویشاوندی، جانبی

linguistic Minorities Project: پروژهاقلیت‌های زبانی

linguistic relativism: نسبیت‌گرایی زبان‌شناختی

see also Sapir-Whorf hypothesisنک. همچنین به: فرضیه ساپیر – ورف
linguistics: زبان‌شناسی

linnaean taxonomy:ردگان‌شناسی لینه‌ای

literacy: سواد

literary criticism: نقد ادبی

little tradition, see great and little traditions:  سنت کوچک، نک. به: سنت‌های بزرگ و کوچک

loan word:واژه قرضی(عاریتی)

locutionary: گفتارانه

logical positivism: پوزیتویسم منطقی

London Missionary Society:  انجمن میسیونری لندن

longue durée: زمان بلند (دراز مدت)

lordship: اربابی

ludus: بازیگونه

M

Maasina Rule: فرمانروایی ماسینا

macho: مردسالار

magic: جادو

magdalenians: ماگدالنی

mahayana, see buddhism:  ماهایانا، نک. به: بودیسم

malnutrition:  سوء تغذیه

Man in India:انسان در هند

Mana: مانا

Manchester School: مکتب منچستر

manifest function:  کارکرد آشکار

marginal contribution: نقش نهایی

marginal return: بازده نهایی

marker:  نشانگر

market:  بازار

economy: اقتصاد

marriage: ازدواج

classes: طبقات ازدواج

cross-cousin:ازدواج عمه‌زاده – دایی زاده‌ها

whit ghost: ازدواج با ارواح

(group): ازدواج گروهی

matrilateral cross-cousin: ازدواج عمه‌زاده – دایی‌زاده چند‌تباری

parallel cousin: ازدواج خاله‌زاده – عمو‌زاده‌ها

patrilateral cross- cousin:ازدواج عمه‌زاده- دایی‌زاده‌های پدر جانب

patrilateral parallel-cousin:ازدواج خاله‌زاده – عمو‌زاده‌های پدر‌جانب

sister’s daughter:ازدواج دختر خواهر

ازدواج بیوه

woman:ازدواج زنان

marxism: مارکسیسم
in archaeology: مارکسیسم در باستان‌شناسی

marxism (structural): مارکسیسم ساختاری

mass media:رسانه‌های (همگانی – جمعی)

see also film: نک. همچنین به : فیلم

mater: مادر
material culture:فرهنگ مادی

materialism: ماتریالیسم

matriarchy:مادرتباری

matrifocal family:مادر‌مرکزی(محوری)

matrilocal: مادرمکان

matrilineage: مادرتبار(دودمان)

matrilineal descent:نسب مادر تبار

matricide see parricide: مادرکشی ، نک/ همچنین به: پدر کشی
means of production: ابزار تولید

mechanical and organic solidarity: همبستگی مکانیکی و ارگانیکی

mechanical and statistical models: الگوهای مکانیکی و آماری

medical anthropology: انسان‌شناسی پزشکی

medical pluralism:تکثر پزشکی

meliorism: بهبود‌گرایی

memory: حافظه

men’s house: خانه مردان

menstruation: قاعدگی

mentality:ذهنیت

see also primitive mentality: نک. همچنین به : ذهنیت ابتدایی

mercantile capitalism: سرمایه‌داری تجاری

merging: ادغام

mesolithic: میان‌سنگی

messianic movement:جنبش مسیحایی (مهدوی)

mestisaje: مستیزاخه

mestizo:مستیزو

Metacommunication:فرا‌ارتباط

metadescription: فرا‌توصیف

metalanguage: فرازبان

metanarrative:فرا‌روایت

metaphor:استعاره

methodological individualism, holism:فرد‌گرایی روش‌شناختی‌، کل‌گرایی

methodology:روش‌شناسی

metics (Greece): سرگردان(آواره) (یونانی)

metonym:کنایه

microlithic industrie: صنایع خُرده‌سنگی

migration:مهاجرت

millennial movements, millenarianism:جنبش‌های هزاره‌ای‌، هزاره‌گرایی
mimesis: تقلید‌گرایی

mind see cognition, psychological anthropology:
ذهن، نک. همچنین به: شناخت، انسان‌شناسی روان‌شناختی

Minority Rights Group:گروه حقوق اقلیت‌ها

missionaries:مبلغان دینی (میسیونرها)

buddhist:مبلغان بودایی

christian:مبلغان مسیحی

islamic: مبلغان اسلامی

modal personality:شخصیت الگو‌وار

mode of production: شیوه تولید

modernism:مدرنیسم

modernity:مدرنیته

modernization: مدرنیزاسیون (نوسازی)

moiety: نیمه

money: پول

Moksa: موکسا

monocausality:تک علتی

Mondo Cane:موندو کین

Mon-khemer: مون خمر

monogamy: تک‌همسری

Monogenism:تک‌منشاء‌گرایی(باوری)

Monotheism:تک‌خدایی(یگانه‌پرستی)

moral domain, see jural and moral domains: حوزه الگووار، نک. همچنین به: حوزه‌های حقوقی و اخلاقی

mores: آداب و رسوم

moral economy: اقتصاد اخلاقی

mormonism: مورمونیسم

mortuary rites:مناسک گورسپاری (مرده‌خانه)

mother-right: حق‌مادری

multicausality: چند علتی

multiculturalism: چند فرهنگ‌گرایی

multiplex relations: روابط چند گانه

multi-resource economy: اتصاد چند پشتوانه‌ای

murder: قتل (جنایت)

see also homicide: نک. همچنین به آدم کشی

museums: موزه‌ها

music:موسیقی

mutilation:اندام بری

multimorph: چند ریختی
Mutterrecht, see mother-right: حق‌مادری

mystical: عرفانی

myth and mythology: اسطوره و اسطوره‌شناسی

mythemesواحد‌های اسطوره‌ای

N

names and naming: نام و نام گذاری

narratology: روایت‌شناسی

nation-state: دولت ملی (دولت – ملت)

national character studies: مطالعات ویژگی‌های ملی
National Association of Social Anthropologists: انجمن علمی انسان‌شناسان اجتماعی

National Museum: موزه ملی

nationalism:ملی‌گرایی

Nationality Affairs Commission: [China]کمیسیون امور ملیت [چین]

nativistic movements: جنبش‌های بوم گرایانه

naturalism: طبیعت‌گرایی

naturalization: هم‌وطن شدن

nature and culture:طبیعت و فرهنگ

Naturvölker: مردمان طبیعی

nazism: نازیسم

negative reciprocity, see reciprocity: دو سویگی منفی ، نک. به:دوسویگی
neo-classical economics:اقتصاد نو کلاسیک

neo-colonialism: استعمار نو

neo-evolutionism:نو‌تطور‌گرایی(نوفرگشت)

neolithic: نوسنگی

network analysis: تحلیل شبکه

neolocal: نومکان

New Archaeology:باستان‌شناسی جدید

New Ethnography:مردم نگاری جدید

New School for Social Research (New York):مدرسه جدید پژوهش‌های اجتماعی (نیویورک)

New Zealand Association of Social Anthropologists: انجمن انسان شناسان اجتماعی زلاند نو

NGO (Non-governmental organization):سازمان‌های غیر‌دولتی

nicknames:لقب

Nigerian Association of Social Anthropologists:انجمن انسان شناسان اجتماعی نیجریه

Nine Nationalities College [China]: کالج نه ملیت [چین]

noble savage: وحشی نیک

nodal kindred: خویشان هسته‌ای

nomadism: کوچگری

non-verbal communication: ارتباطات غیر کلامی
non-unilineal descent: تبار غیر‌تک‌خطی

norm: هنجار

normalization: هنجارمندی

North American Society for the Study of Culture and Psychiatry: انجمن مطالعه فرهنگ و روان پزشکی امریکای شمالی

nosology: بیماری‌شناسی

Notes and Queries on Anthropology: یادداشت‌ها و تحقیقات انسان‌شناسی

Nouvelle Revue d’Ethnopsychiatrie: گاهنامه جدید قوم روانپزشکی
nuclear family: خانواده هسته‌ای

number:عدد

nutrition:تغذیه

O

objectivism: عینی‌گرایی

Occidentalism: غرب شناسی(گرایی)

oedipus complex: عقده اودیپ

oligarchy: اقلیت سالاری

omaha terminology: واژگان (خویشاوندی) اوماها

see also Crow-Omaha systems: نک. همچنین به: نظام کراو – اوماها

oral literature: ادبیات شفاهی

oratory:خطابه

Order of the Golden Dawn: فرقه فجر طلایی

organic analogy: مقایسه ارگانیک

organic solidarity, see mechanical and organic solidarity:همبستگی ارگانیکی ، نک. به : همبستگی مکانیکی و ارگانیکی

Organization of African Unity (OAU):سازمان وحدت افریقا

oriental despotism: استبداد شرقی

see also Asiatic mode of production, hydraulic civilization: نک. همچنین به: شیوه تولید آسیایی، تمدن آبی

orientalism: شرق‌شناسی

orthogenetic: راست پیدایشی

P

Paida: پایدا

palaeolithic:پارینه سنگی

palaeontology: پارینه‌شناسی

Paliau movement:جنبش پالیاو

paradigm: پارادایم

paradigmatic (relations):روابط پارادایمی

parallel cousin, marriage:ازدواج عمو‌زاده – خاله‌زاده‌ها

parallel descent: تبار موازی

parallel relatives:بستگان موازی

parochialization:روستایی شدن

parole: گفتار

Parricide: پدر – مادر‌کُشی

participant observation:مشاهده مشارکتی

pastoralists:شبانکاران

pater:پدر

paterlineal: پدرتبار

paternity: پدری

patercide: پدرکُشی

patriarchy:پدر‌سالاری

patrilateral cross-cousin marriage:ازدواج عمه‌زاده – دایی‌زاده پدر‌جانب

patrilateral parallel-cousin marriage: ازدواح خاله – عمو‌زاده پدر‌جانب

patrilocal: پدرمکان

patrilineage:پدر‌دودمان

patrilineal descent:نسب پدر‌تبار

patrons and clients:حامی و بهره‌مند (اربابو مرید / ولی‌نعمت و دست‌پرورده)

peasants:دهقانان

penny capitalism: سرمایه‌داری فقیرانه

performative:اجرایی (ایفایی)

periphery, see centre and periphery: پیرامون، نک. به: مرکز و پیرامون

perlocutionary: تاثیر گفتار

person:شخص

petty commodity production:تولید کالایی خُرد

peyote: پیوت

phatic communion: سخن تعامل‌جویانه

phenomenology: پدیدار‌شناسی

phenotype:نوع (نمود)

phone: آوا

phoneme:واج

phonetic: آوایی

phonology: واج شناسی

photography:عکاسی

see also film: نک. همچنین به: فیلم

phratry: هم طایفگی

physical anthropology:انسان‌شناسی طبیعی

see also biological anthropology: نک. همچنین به : انسان‌شناسی زیستی

pidgin: پیدجین

pilgrimage:زیارت

plantations: کشتزار
play:بازی

plural society:جامعه چند‌گانه

pluralism: چند گانگی

see also legal pluralism, medical pluralism: نک. همچنین به: چند گانگی حقوقی، چند گانگی پزشکی
poetics:شعر‌شناسی

Polynesian Society: انجمن پولینزی

political anthropology: انسان‌شناسی سیاسی

political economy: اقتصاد سیاسی

pollution and purity:آلودگی و پاکی

polyandry: چند‌شویی

Polygamy:چند‌همسری

Polygenism:چند‌منشاء‌گرایی(چندتبارگرایی)

Polygyny:چند‌زنی

Polysemy:چند‌معنایی

Polytheism:چند‌خدایی

polythetic: چند‌اصلی

positivism: اثبات‌گرایی (پوزیتویسم)

possession: تسخیر

postcolonialism: پسااستعمار گرایی

postmodernism: پسااستعمارگرایی

postparadigm: پساپارادایم

post-processual archaeology:باستان‌شناسی پسا‌فرایند‌گرا

poststructuralism:پسا‌ساختارگرایی

potlatch: پُتلاچ

power: قدرت

practice: عملکرد

pragmatics: کاربرد‌شناسی

Praxis:کردمان (پراکسیس)

preference and prescription:ترجیح و تجویز

preliterate: پیش نوشتاری

prelogical mentality: ذهنیت پیش منطقی
presentism:اکنون‌گرا(حال‌گرا)

prestation:خدمات رسانی

primary and secondary institutions: نهادهای نخستین و دوّمی

primatology: نخستی‌شناسی
primitive, primitivism:ابتدایی، ابتدایی‌گرایی (بدوی، بدوی‌گرایی)

primitive communism:کمونیسم ابتدایی

primitive mentality:ذهنیت ابتدایی

primitive promiscuity:در‌هم‌آمیزی ابتدایی

primitivism: ابتدایی(بدوی)گرایی

primogeniture: حق ارشدی

primordialism: کهن‌گرایی

processual archaeology:باستان‌‌شناسی فرایندگرا

processualism: فرایند‌گرایی

profane, see sacred and profane: ناقدسی ، نک. به قدسی و ناقدسی
property:مالکیت

Prophets:پیام‌آور

protestant ethic:اخلاق پروتستان

Protestant London Missionary Society: انجمن میسیونری پروتستان لندن

prototype theory:نظریه نخستین گونه

provinsialism:روستا‌منشی

proxemics:فضا‌شناسی اجتماعی

psychic unity:وحدت روانی

psychoanalysis: روانکاوی

psychological anthropology: انسان‌شناسی روان‌شناختی

psychose: روان‌پریشی

puberty: بلوغ

Purity: پاکی

see pollution and purity:     نک. به: آلودگی و پاکی

Q

Quaballah: کابالا

quantitative methods:روش‌های کمی

questionnaires: پرسشنامه

R

race: نژاد

Racism: نژاد‌گرایی(باوری)

ramage:تبار خطی

ranching:مزرعه داری

rank, see inequality : رده، نک. به: نابرابری

rationality: عقلانیت

reading, see literacy: خواندن، نک. به: سواد

rebellion, ritual of:نافرمانی(سرکشی)، مناسک

reciprocity:دو‌سویگی

reducción:تقلیل

reflexivity:بازتابندگی

refugees:پناه‌جویان (پناهندگان)

regional analysis, comparison: تحلیل منطقه‌ای، مقایسه‌ای (تطبیقی)

reification: شیئی شدگی
reincarnation: تناسخ

relations of production:روابط تولید

relationship terminology:واژگان خویشاوندی (بستگان)

Choctaw, see Crow-Omaha: چاکتاو، نک. به کراو-اوهاما

Crow:کراو

Crow-Omaha:کراو – اوهاما

Eskimo: اسکیمو

Hawaiian:هاوایی

Iroquois:ایرووکویی

Omaha:اوهاما

Sudanese: سودانی

terminological extension:گسترش واژگانی

relative deprivation:محرومیت نسبی

relativism:نسبیت‌گرایی (نسبی‌گرایی)

religion: دین

see also individual religions by name: نک. همچنین به: دین‌های فردیبه نام

remedies caseros:درمان خانگی

remedies medios:درمان پزشکی

remote sensing:ردیابی از راه دور

Renaissance anthropology: انسان‌شناسی نوزایی (رنسانس)

representation: بازنمایی

reproductive technologies:فناوری‌های بازتولید (تولید مثل)

residu: بازمانده

resistance: مقاومت

restricted exchange: مبادله محدود

revitalization movements: جنبش‌های احیا‌گر

rhetoric: سخنوری

Rhodes-Livingstone Institute: موسسه رودس – لیوینگستون

right and left: راست و چپ

rite of passage: منسک گذار

ritualof rebellion: منسک شورش

ritual kinship:خویشاوندی مناسکی

role: نقش

Roman Catholic Marists: ماریست‌های کلیسای کاتولیک رم

romanticism: رمانتیسم

routinization: عادی شدن

Royal Anthropological Institute: موسسه سلطنتی انسان‌شناسی

Rumyantzev Museum: موزه رومیانتسف

Russian and Soviet anthropology: انسان‌شناسی روسی و شوروی

Russian Geographical Society: انجمن جغرافیای روسیه


S

sacred and profane: قدسی و ناقدسی

salvage anthropology:انسان‌شناسی منجی‌گرایانه
sacrifice:
قربانی

salvage archaeology:باستان‌شناسی منجی‌گرایانه

salvage ethnography:مردم‌نگاری منجی‌گرایانه

sampling:نمونه‌برداری

sanction: تنبیه و پاداش

Sapir-Whorf hypothesis:فرضیه ورف – ساپیر

Saussurean: سوسوری
savage, savagery:وحشی، وحشی‌گری (توحش)

see also noble savage: نک. همچنین به: وحشی نیک

scandals: رسوایی‌ها

Scandinavian anthropology:انسان‌شناسی اسکاندیناوی

Scandinavian school: مکتب اسکاندیناوی

Scapulimancy: پیشگویی با استخوان

Scarification:نشانه‌گذاری آیینی

schema, schemata:طرح‌واره

schismogenesis: گسست‌پیدایش (تفاوت‌پیدایش)

schizophrenic: روان‌پریشی (شیزو‌فرنیک)

science: دانش (علم)

Scientism:دانش‌گرایی (باوری)

scientific materialism:ماتریالیسم علمی

secret societies:جوامع (انجمن‌های) پنهانی (محرمانه)

section systems:نظام‌های بخشی

secondary ethnocentrism: خود‌محور‌گرایی دومین

sedentarism: یکجانشینی

segmentary lineage:دودمان شاخه‌ای

segmentary society: جامعه شاخه‌ای

self-ascription:خود انتسابی

self- interest: خویش کام

semantic domain:حوزه معنایی

semantic parallelism:تناظر معنایی

semantics:معنا‌شناسی

see also componential analysis, ethnoscience: نک. همچنین به: تحلیل مولفه ای، دانش قومی
Semiology:نشانه‌شناسی

Semiotics:نشانه‌شناسی

Sendero Luminoso:سندرو لومینوزو

Sensuel: حسی، لذت‌جویانه

Seriation:ردیف‌بندی

settlement patterns:الگوهای اسکان

sex and sexuality:جنس و روابط جنسی

sex roles, see gender: نقش‌های جنسی، نک. به: جنسیت

sexual communism:کمونیسم جنسی

sexual division of labour, see gender: تقسیم جنسی کار، نک. به: جنسیت

sexuality:روابط جنسی

Shamanism:آیین شمنی (شمنیسم)

shame, see honour and shame:شرم، نک. به: شرم و شرف

shanty town:آلونک نشینی

sharecropping:کشاورزی سهم‌برانه

shifting cultivation: کشت چرخشی

see also swidden agriculture: نک. همچنین به: کشاورزی زمین سوخته

sib: خون‌خویشی

signification: معنا

signified and signifier:دلالتگری و دلالت‌گر(دال و مدلول)

sister’s daughter marriage:ازدواج دختر خواهر

slash and burn, see swidden agriculture:کشاورز برداشت و سوختن، نک.

به: کشاورزی زمین سوخته
Smithsonai Institute: موسسه اسمیتسونین

skewing: تحریف کردن

slavery:برده داری (بردگی)

Sociability:جامعه‌پذیری

social action: کنش اجتماعی
social anthropology: انسان‌شناسی اجتماعی

social charter: حکم اجتماعی

social class, see class:طبقه اجتماعی، نک. به: طبقه

social contract: قرار‌داد اجتماعی (پیمان اجتماعی)

social control: کنترل اجتماعی

social Darwinism: داروینیسم اجتماعی

social fact:واقعیت اجتماعی

social formation:صورت‌بندی اجتماعی

social history: تاریخ اجتماعی

social institution: تاریخ اجتماعی

sociality: جامعه‌گرایی

social movements:جنبش‌های اجتماعی

social network:شبکه اجتماعی

see network analysis: نک. به: تحلیل شبکه‌ای
social organization:سازمان اجتماعی

social reproduction:بازتولید اجتماعی

Social Science Research Council: شورای پژوهشی علوم اجتماعی

social strain-gauge theory:نظریه سنجش فشار اجتماعی

social stratification: قشربندی اجتماعی (لایه‌بندی اجتماعی)

see also class, inequality:نک. همچنین: به طبقه، نابرابری

social structure: ساختار اجتماعی

see also social organization: نک. همچنین به: سازمان اجتماعی

social system: نظام اجتماعی

socialism, African:افریقایی سوسیالیسم

sociality: جامعه‌گرایی

socialization: جامعه‌پذیری

societal:جامعه گانی

societas:جامعه فردی شده (سوسیتاس) 

Société d’Anthropologie:انجمن انسان‌شناسی

Société des Observateurs de 1’Homme:انجمن ناظران انسان

Société Internationale des Américanistes: انجمن بین‌المللی امریکا شاسان

Société Oceanistes: انجمن اقیانوسیه‌شناسان

sociétés à maison, see house societies: جوامع خانگی

society:جامعه

Society for Applied Anthropology: انجمن انسان‌شناسی کاربردی

sociobiology: جامعه زیست‌شناسی

sociocentrism: جامعه مداری (جامعه محوری)

sociology: جامعه‌شناسی

solidarity, see mechanical and organic solidarity:همبستگی، نک. به: همبستگی مکانیکی و ارگانیکی

sorcery, see witchcraft and sorcery:ساحری، نک/ به: جادوگری و ساحری

sororal polygyny: چند‌زنی خواهر‌گزینی

sororate:خواهر‌گزینی (چندخواهرستانی)

soteriology: نجات بخش‌شناسی (فرجام‌شناسی- معاد‌شناسی)
soul: روح

Soviet anthropology, see Russian and Soviet anthropology: انسان‌شناسی شوروی، نک. به: انسان‌شناسی روسی و شوروی

space, see time and space:فضا، نک. به: زمان و فضا

speech act theory:نظریه کُنش زبانی

speech community:جماعت زبانی

speech event:حادثه زبانی

spheres of exchange:قلمروهای مبادله

sportsee also play: ورزش، نک. همچنین به: بازی

state:دولت

Formation:صورت بندی (شکل گیری) دولت

statistical models, see mechanical and statistical models: الگوهای آماری، نک. به: الگوهای مکانیکی و آماری

stratification:قشربندی(لایه‌بندی)

status:جایگاه (منزلت)

stem family:خانواده تک‌پسری

structural adjustment:تطبیق ساختاری

structural amnesia:فراموشی ساختاری

structural anthropologysee also structuralism: انسان‌شناسی ساختاری، نک. همچنین به: ساختارگرایی

structural distance:فاصله ساختاری

structural form: شکل ساختاری

structural-functionalism:ساختاری – کارکردی

structuralism: ساختارگرایی

structuration, Dutch: ساختار‌گرایی هلندی

stylization:سبک یافتگی

Subaltern Studies: مطالعات گروه‌های فرودست

Sub- areas:خرد حوزه

sub- cellular: زیر سلولی

subculture:خرده فرهنگ

subincision: برش دومی

subject position:وضعیت ذهن

subjectivism: ذهن‌گرایی

subordination: فرودستی

subsistence agriculture:کشاورزی معیشتی (زیست‌مایه‌ای)

substance, see code and substance: جوهر، نک. به: رمز و جوهر (محتوا)

substantivism, see formalism and substantivism: جوهر گرایی، نک. به: صورت‌گرایی و جوهر‌گرایی

subtale: فرازش‌یافته

Succession:جانشینی

Sudanese terminology:واژگان (خویشاوندی) سودانی

suicide:خودکشی

Sunni, see Islam: سنی، نک. به: اسلام

supernatural: فراطبیعی

superorganic:فراارگانیک

superstition: خرافه

superstructure, see base and superstructure: فراساختار، نک. به: پایه و فراساختار

surface structure, see deep and surface structure: ساختار سطخی ، نک. به: ساختار سطحی و عمیق

surplus:ارزش افزوده

survey methods:روش‌های پیمایشی

survival: بازماندگی

survivalism: بازمانده‌گرایی

swidden agriculture:کشاورزی جایگزینی

symbol:نماد

symbolic anthropology: انسان‌شناسی نمادین

symbolic capital: سرمایه نمادین
symbolic interactionism:کنش متقابل نمادین

symbolic transaction: کنش متقابل نمادین

symbolic system:نظام نمادین

symbolic transaction: کنش متقابل نمادین

symmetric alliance: وصلت قرینه

sympathetic magic:جادوی همدلانه

syncretism:در‌هم‌آمیزی

synchronic: هم‌زمانی

syndrom: نشانگان (سندروم)

syntagmatic, syntax: نحوی، نحو

synthesis:تالیف

systems theory:نظریه نظام

T

taboo:تابو

tabula rasa: لوح پاک

tautology: همان گویی

taxonomy: رده‌گان‌شناسی (رده شناسی)

see also classification:   نک. همچنین به: طبقه‌بندی

Techniques et Culture:فنون و فرهنگ

technological determism: جبرگرایی فناورانه
technology (appropriate): فناوری مناسب

teknonymy:کنیه‌گیری از فرزند

teleology: غایت‌شناسی

terminological extension:گسترش واژگانی

terminology, see relationship terminology:  واژگان، نک. به: واژگان بستگان

territoriality: سرزمینیت

text: متن

Textuality: متن بودگی

theism: تئسم (خداگرایی)

Theodicy:داد‌باوری

Theravada, see Buddhism:  تراوادا، نک به: بودیسم

thick description:توصیف انبوه

Third World:جهان سوم

time and space:فضا و زمان

Torres Straits Expedition: ماموریت تورس استریت

Totemism:توتم‌گرایی (باوری، توتمیسم)

tourism: گردشگری(توریسم)

trade: تجارت

tradition: سنت

traditional society:جامعه سنتی

trait: ویژگی
trance: خلسه

see also possession, shamanism:   نک. همچنین به: تسخیر، شمن‌گرایی

transactionalism: داد و ستد‌گرایی(گری)

Transcultural Psychiatric Research Review:بررسی پژوهش‌های روانپزشکی بین فرهنگی

transformational analysis: تحلیل گشتاری

transformational-generative grammar:دستور زبان گشتاری – زایشی

transgression:مرزشکنی (تخطی)

transhumance: رمه‌گردانی

translation: ترجمه

transmigration:مهاجرت

transvestism:مبدل‌پوشی

tribe, tribal:قبیله، قبیله‌‌ای

trickster:شیاد

trope:مجاز

twinship:همزادی

two-line prescription:قاعده دو خطی

U

ultimogeniture: حق وراثت کوچکترین فرزند

umvelt: اومولت

underdevelopment:بازماندگی از توسعه

see also development:  نک/ همچنین به: توسعه

unilinear evolutionism, see evolution and evolutionism:  تطور تک خطی، نک. به : تطور و تطور‌گرایی

United Nations Convention on the Status of Refugees:کنوانسیون ملل متحد برای وضعیت پناهندگان

United Nations High Commissioner for Refugees:کمبساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان

Universal Declaration of Human Rights:اعلامیه جهانی حقوق بشر

uniliversal evolutionism, see evolution and evolutionism:  تطور جهانشمول، نک. به: تطور و تطورگرایی

universal kinship:خویشاوندی جهانشمول

universalization:جهانشمول شدن

universitas: جامعه توده‌ای
untouchables: نجس‌ها

urban anthropology:انسان‌شناسی شهری

urbanism:شهرشناسی/شهرنشینی

urbanization:شهرسازی/شهری‌شدن

urtexte: متن اصلی (سَرمتن)

use value:ارزش مصرف

usufruct:حق انتفاع

utilitarianism: فایده‌گرایی

uxorilocal:زن مکان


V

Vailala Madness:جنون وایلالا

vally people: جلگه‌نشینان

vassal: دست نشانده

verticality: عمودبودگی

Vienna school:مکتب وین

Vietnam War:جنگ ویتنام

Viking Fund, see Wenner-Gren Foundation: صندوق مالی وایکینگ، نک. به: بنیادورنر – گرن

village studies:مطالعات روستایی

violence: خشونت

virilocal: شوهر(مرد) مکان

visual anthropology:انسان‌شناسی تصویری

see also film:نک. همچنین به: فیلم

Volk: مردم
Völkerkunde, Volkskunde: مردم‌شناسی (قوم‌شناسی)

verestehen: فهم

W

war, warfare:جنگ، جنگاوری

weltanshauung:جهان‌بینی

Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research:بنیاد ورنر – گرن برای پژوهش‌های انسان‌شناسی

Whorfian hypothesis, see Sapir-Whorf hypothesis:فرضیه ورفی، نک. به فرضیه ورف- ساپیر

widow inheritance, widow marriage:ارث بیوه، ازدواج با بیوه

wife-giver, -taker: زن دهنده، زن گیرنده

witchcraft and sorcery:جادوگری و ساحری

wizard: جادوگر

woman marriage: ازدواج زن

work:کار

World Bank:بانک جهانی

world system:نظام جهانی

worldview:جهان‌بینی

writing, see literacy:  نوشتن، نک. به سواد

Writing Culture: فرهنگ نوشتن

Y

Yali movement: جنبش یالی

Yanjing-Yunnan Station for Sociological Research: ایستگاه پژوهش جامعه‌شناختی یانجینگ- یوننان

youth movement:جنبش جوانان

yurt:یورت

Z

zadruga:زادروگا
Zambian National Research Institute, see Rhodes-Livingstone Institute:  موسسه ملی پژوهش زامبیا، نک. به: موسسه رودس – لیوینگستون
zeitgeist: روح زمانه