انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

یکشنبه‌های انسان شناسی و فرهنگ در یک نگاه (۲)