انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گفتمان اس ام اس در جامعه امروز ایران

مقدمه

گفتمان در نظریه فرهنگی مدرن، دال بر وجود پیکره یا مجموعه‌ای از گزاره‌ها و قضایای منسجم و بهم پیوسته‌ای است که با تعریف و مشخص ساختن یک موضوع، شیء و یا محمول و با ایجاد مفاهیمی برای تحلیل آن موضوع یا محمول ارزیابی دقیقی از واقعیت ارائه می‌دهد (مکل دانل، ۲۲: ۱۳۸۰).

سه بعد اصلی در گفتمان به چشم می‌خورد که عبارتند از: ۱- کاربرد زبان ۲- برقراری ارتباط میان باورها و شناخت ۳- تعامل در موقعیت‌های اجتماعی (ای و دایک، ۱۸-۱۷: ۱۳۸۲) . وظیفه اصلی مطالعه گفتمان، فراهم آوردن توصیفی یکپارچه از این سه بعد است. گفتمان یک پدیده علمی، اجتماعی و فرهنگی است و کاربران یک زبان وقتی در یک گفتمان مشارکت می‌کنند، در واقع صورتی از کنشی اجتماعی را مرتکب شده و از تعاملی اجتماعی سود می‌جویند.

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

۳۸۰۵