انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش مقدماتی پژوهش های باستان شناختی تپه بلوچ، شهر فیروزه، نیشابور

خیرالنساء جودی، مریم دژم خو؛ تصاویر: امیر محبعلی، اسحاق ریگی

تپه بلوچ در حدود ۲۰ کیلومتری غرب نیشابور واقع است. در شمال شهرستان تازه تاسیس فیروزه و شرق بنای باغ نشاط که بنایی از دوره پهلوی اول است قرار دارد. تپه در میان زمین های کشاورزی است. تپه بلوچ براساس اطلاعات شفاهی و اداری احتمالا در سال ۱۳۸۸ طی بررسی باستان شناختی شهرستان نیشابور شناسائی شد. این اثر از اردیبهشت تا تیر ماه سال جاری گمانه زنی بوسیله تیمی تخصصی مورد پژوهش قرار گرفت.
آنچه امروزه از تپه باقی مانده شامل دو برجستگی احتمالا طبیعی با ارتفاع تقریبی ۵/۳متر از سطح زمین های اطراف است. آثار دوره های مختلف بصورت ابزار ها و دستآس های سنگی و سفال بر سطح تپه و محوطه اطراف آن پراکنده است.

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

۱۰۳۳۴