انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش معمارانه یک اقلیت

با ظهور معماری مدرن، خلاقیت مبتنی بر کیفیت فضا در معماری جای خود را به تفکر خلاقانه مبتنی بر کارکرد داد. اطمینان و قطعیت ریاضی وار مدرنیست ها در حوزه های مختلف علمی نیز دامنگیر معماران مدرن شده و انسان را به میزان محدودی از نیازها ، رفتارها و کارکردهای روزمره تقلیل دادند آنان نیز مانند سایر همکاران خود در حوزه های مختلف و کاربردی مدرنیسم به دنبال ساختارها و کلیت های تغییر ناپذیری می گشتند که بتوان ملاک و معیار کارکردی یک ساختمان محسوب شده و در زمینه های مختلف فرهنگی بدون توجه به تفاوتها و تمایزات به همان صورت بازتولید کرد. نتیجه این امر دستیابی به الگویی از معماری شد که آن را در همان اوایل ظهور مدرنیسم در معماری و علی الخصوص در کنگره سیام، معماری بین الملل خواندند. نگرش مسلطی که هنوز نیز ادامه دارد و شاید بازسازی سریع شهرها و پاسخ به نیازهای مبرم همگانی به مسکن و استقرار بعد از جنگ، یکی از دلایل ظهور این معماری بوده باشد.

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

۴۴۰۷