انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش جلسه «انسان شناسی و عصب پژوهی، چشم انداز یک حوزه بین رشته ای»

مرکز آموزشی و درمانی شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دویست و هفدهمین سمینار ادواری عصب پژوهی اجتماعی خود را با همکاری «انسان شناسی و فرهنگ» با عنوان «انسان شناسی و عصب پژوهشی، چشم انداز یک حوزه بین رشته ای» روز پنجشنبه ۲ ماه ۱۳۸۹ در مرکز پزشکی شهدای تجریش –

مرکز آموزشی و درمانی شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دویست و هفدهمین سمینار ادواری عصب پژوهی اجتماعی خود را با همکاری «انسان شناسی و فرهنگ» با عنوان «انسان شناسی و عصب پژوهشی، چشم انداز یک حوزه بین رشته ای» روز پنجشنبه ۲ ماه ۱۳۸۹ در مرکز پزشکی شهدای تجریش –دانشگاه شهید بهشتی (بخش رادیوتراپی طبقه دوم سالن همایش های دهش پور) ساعت ۸.۳۰ تا ۱۱ صبح برگزار می کند. در این نشست ناصر فکوهی، مدیر انسان شناسی و فرهنگ سخنرانی خود را با همین عنوان ارائه و پرسش ها در این زمینه پاسخ داد. خلاصه ای از این سخنرانی و پاور پوینت آن در زیر ارائه می شود.