انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش تصویری : استانبول ؛ بنا ها و ساکنین این شهر ( ۳) – پایانی

برای شناخت بهتر فرهنگ حاکم بر یک شهر نگاه به زندگی روزمره ساکنین آن حائز اهمیت است .سالهای زیادی است که در این شهر عکاسی کرده ام جدای از زیبایی هایی طبیعی و مراکز تاریخی این شهر زندگی ساکنین آن از نکات در خور توجه ای برخوردار است .

برای مشاهده فایل های عکس در زیر کلیک کنید:

۲۱۵۲۵