انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش تصویری : استانبول ؛ بناها و ساکنین این شهر ( ۲ )

استانبول به نام های بسیاری شهرت دارد ، ” شهر هزار مسجد ” یکی از آنهاست . درگزارش تصویری پیش رو که قسمت دوم از مجموعه گزارش در مورد شهر استانبول است به تعدادی از این مساجد اشاره شده است .

گزارش را با کلیک روی فایل ببینید:

۲۱۳۶۰