انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گاه‌شماری تاریخ بدن‌

تاریخ بدن به اندازه طول عمر بشر روی کره زمین است و قاعدتا نمی‌توان برای آن نقطه شروع و پایانی پیدا کرد. از این رو یکی از دشواری‌ها برای ثبت و مکتوب کردن این تاریخ انتخاب محدوده زمانی و مکانی مورد نیاز برای ماست. از سوی دیگر پس از انتخاب این محدوده، بررسی جریان‌های تأثیرگزار خود مسئله مهم بعدی است که به رویکردهای پژوهشگر و پژوهش بستگی تام دارد و هر پژوهشی ممکنست رویکردهای متفاوتی داشته باشد. از این رو بر همان بخش متمرکز شود.

این نوشته برگردانی است از یادداشت گاهشماری تاریخ بدن در شماره ویژه نشریه Le Point Réfrénces درباره بدن. اختصاری بودن یادداشت هم به همین دلیل است :

 

از قرن هشتم تا دوم پیش از میلاد: نوشتن عهد عتیق
از سال ۴۶۰ تا ۳۷۰ پیش از میلاد: پایه‌گذاری اساس اخلاقی طب توسط بقراط
۳۹۹ پیش از میلاد: مرگ سقراط
۳۳۵ پیش از میلاد: تأسیس مدرسه و رسمیت‌بخشی به علوم طبیعی توسط ارسطو
از ۲۸۷ تا ۲۱۲ پیش از میلاد: ارشمیدس سیراکوز، به فیزیک مایعات سختی نمایش ریاضیات را منتقل می‌کند.
۳۶۳ پس از میلاد: شورای لائودیکه نویسندگان انتخابی کلیسا برای آموزش عهد جدید را لیست می‌کند.
۴۳۰ پس از میلاد: مرگ سنت آگوستین، پدر کلیسا، در نزد او روح بر جسم تعالی داشت.
۸۶۰ پس از میلاد: فردوس الحکمت («بهشت حکمت») علی بن سهل ربن الطبری، اولین دائره‌المعارف پزشکی به زبان عربی را نوشت.
۱۲۶۶ تا ۱۲۷۳ : تبلیغ علم کلام، توسط توماس آکویناس
۱۵۱۴ تا ۱۵۶۴: آندره وسال بر اساس مطالعات آناتومیکی خود بر اساس شکاف‌های انسانی، از گالن پیشی می‌گیرد.
۱۶۳۷: در خود گفتمان روش‌ها ، دکارت مفهوم ماشین حیوانی را ابداع می‌کند.
۱۸۱۹: دنیا همچون اراده و تصور شوپنهاور
۱۸۵۹: منشاً گونه‌های داروین
۱۸۶۵: جرج مندل قوانین ابتدایی ژنتیک را تعریف کرد.
۱۸۹۵: چنین گفت نیچه
۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰: هوسرل ایده‌هایش درباره پدیدارشناسی را پیش‌نویسی کرد.
۱۹۴۵: پدیدارشناسی ادراک مرلوپونتی
۱۹۴۸: کینزی راپورت درباره سکسوآلیته مذکر
۱۹۶۷: قانونی‌شدن قرص [ضد بارداری] در فرانسه
۱۹۷۲: طرح نظریه پراتیک بوردیو
۱۹۷۵: قانونی‌شدن سقط جنین در فرانسه
۱۹۷۷: مقاله پیر بوردیو «اظهارات موقت از درک اجتماعی از بدن»
۱۹۹۰: مشکلات ژن جودیت باتلر
۱۹۹۵: سازمان ملل قوانین برابری زنان و مردان را بازتأکید می‌کند.
اول آوریل ۲۰۰۱: اولین ازدواج همجنسگرایانه تاریخ در هلند
۲۰۰۳: رسیدن به اولین نتایج درباره ژنوم انسانی
۲۰۱۳: در فرانسه، مشروعیت ازدواج برای همه و آلمان هم از ۲۰۱۷ آن را تعقیب کرده است.