انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گاهشماری جامعه شناسی و انسان شناسی

شناخت آثار مهم و تأثیرگذار هر علمی برای علاقه مندان به آشنایی کامل با آن بایسته است. از اینرو کتاب های تأثیرگذار دو رشته ی جامعه شناسی و انسان شناسی را به ترتیب تاریخ انتشار آن ها و تنها آن ها که به فارسی ترجمه شده است را در گاهشماری آورده ایم. مشخصات متن ترجمه شده را می توان با جستجوی عنوان اصلی متن در وبگاه کتابخانه ی ملی ایران یافت.برای مشاهده این مطلب در زیر کلیک کنید:

۲۰۹۳۹