انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کلیشه بس است!

اوکتاویو پاز ترجمه آرمان شهرکی

چهره ای زیبا

همچون گل مینایی که گلبرگهایش را بسوی خورشید می گشاید

تو نیز چنین کن

آن هنگام که ورق میزنم صفحه را

چهره ات را سوی من بگشا.

با لبخندی مسحور کننده

هر مردی افسون تو خواهد شد

آه، زیبایی یک روزنامه.

چند شعر در وصف تو سروده شده؟

چند دانته برای تو نگاشته اند؛

بئاتریس؟

برای فریفتار وسواس گون تو

برای فانتزی غول آسایت.

 

اما امروز کلیشه ای دیگر نخواهم ساخت

و این شعر را برای تو می سرایم.

نه، دیگر به کلیشه نیازی نیست.

 

این شعر به زنانی تقدیم می شود

که زیباییشان در طلسمشان نهفته است

در زکاوتشان

در شخصیتشان

و نه در نگاههای فریبنده شان.

این شعر برای شما زنانی ست که

همچون شهرزادِ از خواب برخاسته

هر روز تا داستانی تازه بگوید

داستانی که دیگر شدن را آواز سر می دهد؛

که نبردهایی را نوید می دهد:

نبردهایی برای عشق به پیکری واحد

نبردهایی برای شیفتگی های برخاسته از روزی تازه

نبردی برای حقوقی از دست رفته

یا نبردهایی برای بقا، یک شب بیشتر حتا.

 

آری، برای شما زنان در جهان درد

برای تو، ستاره ای تابان در این سپهرِ جاودان هر روزه

برای تو، جنگجوی هزارو یک جنگ

برای تو، دوست صمیمی من

اکنون، دیگر به روزنامه فکر نمی کنم

به شب می اندیشم و به ستارگان درخشنده اش،

و دیگر به کلیشه نیازی نیست.

No more cliche

Beautiful face

that like a daisy opens its petals to the sun

So do you

Open your face to me as I turn the page.

Enchanting smile

Any man would be under your spell,

Oh, beauty of a magazine.

How many poems have been written to you?

How many Dantes have written to you, Beatrice?

To your obsessive illusion

To you manufacture fantasy.

But today I won’t make one more Cliché

And write this poem to you.

No, no more clichés.

This poem is dedicated to those women

Whose beauty is in their charm,

In their intelligence,

In their character,

Not on their fabricated looks.

This poem is to you women,

That like a Shahrazade wake up

Everyday with a new story to tell,

A story that sings for change

That hopes for battles:

Battles for the love of the united flesh

Battles for passions aroused by a new day

Battle for the neglected rights

Or just battles to survive one more night.

Yes, to you women in a world of pain

To you, bright star in this ever-spending universe

To you, fighter of a thousand-and-one fights

To you, friend of my heart.

From now on, my head won’t look down to a magazine

Rather, it will contemplate the night

And its bright stars,

And so, no more clichés.