انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کتاب جمعه شاملو به صورت آنلاین

بایگانی مطبوعاتی ایران نام پروژه ای است، برای آن‌لاین کردنِ نشریه‌هایی که اغلب در کتابخانه‌های شخصی خاک می‌خورند. این پروژه با آن‌لاین کردنِ بایگانی کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو شروع شده است . این پایگاه با نرم افزارس شبیه به ویکیپدیا کار می کند و برای تکمیل آ« نیاز به همکاری همه علاقمندان است. در نخستین قدم این پایگاه ۳۶ شماره مجله کتاب جمعه احند شاملو را آماده مطالعه آنلاین کرده است که می توانید در لینکک زیر آن را بیابید. دیجیتالی کردن مطبوعات و اسناد صوتی و تصویری و مستند سازی آنها کاری عظیم است که انسان شناسی و فرهنگ نیز در بخش مرکز اسناد خود آغاز کرده است و هر گونه ابتکار جدیدی در این راه زمینه را برای فراهم کردن مواد خام و آ»اده مطالعه و تحقیق هموار تر می کند.

.
http://irpress.org/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C