انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کتابشناسی انسان شناسی شهری

اشاره : این کتابنامه شامل مهم‏ترین کتاب‏هایى مى‏شود که مى‏توانند اغلب به صورت غیرمستقیم مواد لازم را براى درک حوزه‏ها و رویکردهاى انسان‏شناسى سیاسى به علاقه‏ مندان عرضه کنند. این کتابنامه کامل نبوده و عمدتاً شامل کتاب‏هاى منتشر شده در سال‏هاى اخیر (تا اواخر تابستان ۱۳۸۱) است. مواد این کتاب نامه از بخش پایانی آثار جناب آقای دکتر فکوهی خصوصا کتاب انسان شناسی شهری ایشان فراهم آمده است.

آتک، مهندسین مشاور و دیگران، مطالعات شهرهاى جدید، دیدگاه‏ها و زمینه‏هاى تاریخى، تهران، ۵ مجلد گزارش، فتوکپى، ۱۳۷۱.

آربرى، ا. ج. ، شیراز، ترجمه منوچهر کاشف، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۶.

آموزگار، ژ. ، تفضلى، ا. ، اسطوره زندگى زرتشت، تهران، نشر آویشن، نشر چشمه، ۱۳۷۲.

آیتى، عبدالحسین، تاریخ یزد، یزد، ۱۳۵۷.

آیرونز، ویلیام، کوچ‏نشینى به‏عنوان راهى براى سازگارى سیاسى: نمونه ترکمن‏هاى یموت، ترجمه پیروز الف، در، ایلات و عشایر، کتاب آگاه، ۱۳۶۲.

ابن اخوه، آیین شهردارى، ترجمه جعفر شعار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰.

ابن بطوطه، سفرنامه ابن‏بطوطه، ترجمه محمدعلى موحد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۹.

ابن بلخى، فارس‏نامه، به تصحیح گاى‏لسترنج، تهران، دنیاى کتاب، ۱۳۶۳.

ابن حوقل، صورهالارض، ترجمه جعفر شعار، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۵.

ابن‏خردادبه، مسالک و ممالک، چاپ لیدن، ۱۳۰۶.

ابن‏خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادى، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ هفتم، ۱۳۶۹.

ابن فقیه، مختصرالبلدان، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۹.

احسن، مجید، نیرومند، مصطفى، حسینى کازرونى، محمدرضا، حاشیه‏نشینان همدان و کرمانشاه، تهران، دانشکده علوم اجتماعى و تعاون، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى، نشریه شماره ۵، ۱۳۵۲.

احمد بن ابى یعقوب، تاریخ یعقوبى، ترجمه محمدابراهیم آیتى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۶.

ادموندز، کردها، ترک‏ها، عرب‏ها، ترجمه ابراهیم یونسى، تهران، ۱۳۶۸.

ادیبى، حسین، جامعه‏شناسى شهرى، تهران، انتشارات شبگیر، ۲۵۳۶.

ارجمند نیا، اصغر، «تجربه فرانسه در ساخت شهرهاى جدید»، در، مجله معمارى و شهرسازى، شماره ۲۷، تیرماه، ۱۳۷۳.

ارداویراف‏نامه، ترجمه از متن پهلوى از فیلیپ ژینیو، ترجمه و تحقیق به فارسى از ژاله آموزگار، تهران، انجمن ایران‏شناسى فرانسه، ۱۳۷۲.

ارغنون، فرهنگ و زندگى روزمره(۱)، فصلنامه فلسفى، ادبى، فرهنگى، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامى، شماره ۱۹، زمستان، ۱۳۸۰.

ارغنون، فرهنگ و زندگى روزمره(۲)، فصلنامه فلسفى، ادبى، فرهنگى، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، شماره ۲۰، تابستان، ۱۳۸۱.

ازکیا، مصطفى، جامعه‏شناسى توسعه و توسعه نیافتگى روستایى ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۰.

ازکیا، مصطفى، مطالعه مقدماتى درباره زورآباد (اسلام‏آباد) کرج موردى از حاشیه‏نشینى شهرى، تهران، دانشکده علوم اجتماعى و تعاون، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى، بخش جامعه‏شناسى، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸.

اسکندرى، ایرج، در تاریکى هزاره‏ها، روند فروپاشى جامعه بدوى و تشکیل نخستین دولت در سرزمین ایران، اوتونوم، پاریس، ۱۳۶۳.

اشپولر، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامى، ترجمه جواد فلاطورى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۹.

اشپولر، برتولد، تاریخ مغول در ایران، ترجمه محمود میرآفتاب، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۵.

اشپولر، برتولد، تاریخ مغول در ایران، ترجمه محمود میرآفتاب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۱.

اشرف، احمد، موانع تاریخى رشد سرمایه‏دارى در ایران، تهران، زمینه، ۱۳۵۹.

اشرف، احمد، ویژگى‏هاى تاریخى شهرنشینى در ایران»، در، نامه علوم اجتماعى، دوره اول، شماره ۴، تهران، دانشکده علوم اجتماعى و تعاون، ۱۳۵۳.

اصطخرى، مسالک و الممالک، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۷.

اعتماد السلطنه، محمد حسن، مرآت البلدان، تهران، ۱۲۹۷ (ه .ق.).

افسر، کرامت‏اله، تاریخ بافت قدیم شیراز، تهران، انجمن آثار ملى، ۱۳۵۳.

افشار، ایرج، کنیه، لقب، نسب عشایر و ذکر آنها در متون درسى، در، ایلات و عشایر، کتاب آگاه، تهران، آگاه، ۱۳۶۲.

افشار نادرى، نادر، اسکان عشایر و آثار اجتماعى و اقتصادى آن، در، ایلات و عشایر، کتاب آگاه، تهران، آگاه، ۱۳۶۲.

افشارنادرى، نادر، منوگرافى ایل بهمئى، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران، ۱۳۴۷.

افلاطون، دوره آثار، ۴ مجلد، ترجمه محمد حسن لطفى، تهران، انتشارات خوارزمى، ۱۳۶۷.

اقبال آشتیانى، عباس، تاریخ مغول، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۵.
اکبرى، اسداله، مهاجرت و حاشیه‏نشینى در شهر زابل، زابل، سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان، نشریه شماره ۱۴، ۱۳۶۶.

الفاخورى، ح. ، لجر، خ.، تاریخ فلسفه در جهان اسلامى، ترجمه عبدالمحمد آیتى، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۷۳.
الگار، حامد، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطه ایران، ترجمه ابوالقاسم سرى، تهران، توس، ۲۵۳۶.

امان‏الهى بهاروند، سکند، کوچ‏نشینى در ایران، پژوهشى درباره عشایر و ایلات، تهران، آگه، چاپ پنجم، ۱۳۷۸.

امانى، مهدى، شهرگرایى و شهرنشینى در ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى، ۱۳۵۰.

امبرسز، نیکلاس، ملویل، چارلز، ، تاریخ زمین لرزه‏هاى ایران، ترجمه ابولحسن رده، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۱.

امستد، تاریخ شاهنشاهى هخامنشى، ترجمه محمد مقدم، تهران، ابن سینا، ۱۳۴۰.

اورسل، ارنست، سفرنامه اورسل، ترجمه على‏اصغر سعیدى، تهران، زوار، ۱۳۵۳.

اوشیدرى، ج. ، دانشنامه مزدیسنى، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۱.

اهرى، زهرا، ارجمند نیا، اصغر، حبیبى، سید محسن، خسروخاور، فرهاد، مسکن حداقل، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شماره ۱۰۱، ۱۳۶۷.

بارتولد، و. و. ، تذکره جغرافیاى تاریخى، ترجمه سردادور، تهران، توس، ۱۳۵۸.

بارث، فردریک، ایل باصرى، ترجمه کاظم ودیعى، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران، ۱۳۴۳.

بارث، فردریک، چادرنشینى در کوهستان‏ها و فلات‏هاى آسیاى جنوب غربى، در، ورجاوند، پرویز، روش بررسى و شناخت کلى عشایر، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران، ۱۳۴۳.

باستانى‏پاریزى، محمد ابراهیم، سیاست و اقتصاد در عصر صفوى، تهران، صفى‏علیشاه، ۱۳۴۸.

باستیه، ژان، درز، برنار، شهر، ترجمه على اشرفى، تهران، دانشگاه هنر، ۱۳۷۷.

باسورث، کلیفورد ادموند، تاریخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، ۲۵۳۶.

باوزانى، الساندرو، ایرانیان، ترجمه مسعود رجب‏نیا، تهران، روزبهان، ۱۳۵۹.

بتلهایم، شارل،الف، حاکمان، مبارزات طبقاتى در شوروى، ترجمه ناصر فکوهى، تهران، نشر نى، ۱۳۸۱.

بتلهایم، شارل، ب، محکومان، مبارزات طبقاتى در شوروى، ترجمه ناصر فکوهى، تهران، نشر نى، ۱۳۸۱.

بتلهایم، شارل، پ، سال‏هاى گورباچف، ترجمه ناصر فکوهى، تهران، نشر نى، ۱۳۸۱.

براون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران، ترجمه رشید یاسمى، تهران، ۱۳۱۶.

برنار شاریه، ژان، شهرها و روستاها، ترجمه سیروس سهامى، مشهد، نشر نیکا، ۱۳۷۳.

برنال، اى. ، و دیگران، اقوام سرزمین مکزیک از فرهنگ‏هاى آغازین تا آزتک‏ها، ترجمه مهران کندرى، تهران، سروش، ۱۳۷۷.

برن، رهر، نظام ایالات در دوره صفویه، ترجمه کیکاووس جهاندارى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۵۷.

باقى، عمادالدین، شهر مدرن، شهرنشینى، زندان، زنان، قومیت‏ها، تهران، سرابى، ۱۳۸۴.

برودل، فرنان، سرمایه‏دارى و حیات مادى ۱۴۰۰ – ۱۸۰۰، ترجمه بهزادباشى، تهران، نشر نى، ۱۳۷۲.

برهان قاطع، لغت‏نامه ، به اهتمام محمد معین، تهران، امیرکبیر، ۵ مجلد،۱۳۶۱. (۱۳۳۵).

بریان، پیر، تاریخ امپراتورى هخامنشى، ترجمه مهدى سمسار، تهران، انتشارات زریاب، چاپ سوم، ۱۳۷۹.

بریز، جرالد، شهرگرایى و شهرنشینى در کشورهاى رو به توسعه، ترجمه اسداله معزى، تهران، دفتر مطالعات و معیارهاى ساختمانى، شماره ۳۰، ۱۳۵۱.

بشیریه، حسین، تاریخ اندیشه‏هاى سیاسى قرن بیستم، اندیشه‏هاى مارکسیستى، تهران، نشر نى، ۲ مجلد، ۱۳۷۶.

بلعمى، ابوعلى محمد بن محمد، تاریخ بلعمى، به تصحیح محمد تقى بهار، تهران، زوار، ۱۳۵۳.

بلوکباشى، على، ایلات و عشایر ایران، مجموعه از ایران چه مى‏دانم؟، تهران، دفتر پژوهش‏هاى فرهنگى، ۱۳۸۱.

بلوکباشى، على، ایل بهمئى، در، هنر و مردم (دوره جدید) ۳۶: ۲۹-۱۵، ۱۳۴۴.

بندهش، ترجمه مهرداد بهار، تهران، انتشارات توس، ۱۳۶۹.

بنه‏ولو، لئوناردو، تاریخ شهر، شهرهاى اسلامى و اروپایى در قرون وسطا، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۶۹.

بنه‏ولو، لئوناردو، تاریخ شهرهاى اسلامى و اروپایى در قرون وسطا، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۶۹.

بورژل،گى، شهر امروز، ترجمه محمد سید میرزایى، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۷۷.

بویس، مرى، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتى‏زاده، تهران، انتشارات توس، ۱۳۷۴ – ۱۳۷۶.

بویل، جى. آ. ، تاریخ دودمانى و سیاسى ایران در دوره ساسانیان، در، تاریخ کمبریج، مجلد سوم، قسمت اول، از سلوکیان تا فروپاشى دولت ساسانیان، ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰.

بهار، م، پژوهشى در اساطیر ایران، تهران، انتشارات توس، ۱۳۶۲.

بهار، م.، جستارى چند در فرهنگ ایران، تهران، انتشارات فکر روز، ۱۳۷۳.

بهنام، جمشید، راسخ، شاپور، مقدمه بر جامعه‏شناسى ایران، تهران، خوارزمى، ۱۳۴۸.

بهنام، جمشید، ساختمان‏هاى خانواده و خویشاوندى در ایران، تهران، خوارزمى، چاپ سوم، ۱۳۵۶.

بیانى، شیرین، تاریخ آل جلایر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵.

بیکرمان، اى.، دوره سلوکى، در، تاریخ ایران کمبریج، مجلد سوم، قسمت اول، از سلوکیان تا فروپاشى دولت ساسانیان، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۰.

بیهقى، ابوالفضل محمد بن حسین، تاریخ بیهقى، به تصحیح على‏اکبر فیاض، مشهد، دانشگاه فردوسى، ۱۳۵۶.

پاز، اوکتاویو، هنر و تاریخ، ترجمه ناصر فکوهى، تهران، توس، ۱۳۷۶.

پریخانیان، جامعه و قانون ایران، در، تاریخ ایران کمبریج، مجلد سوم، قسمت اول، از سلوکیان تا فروپاشى دولت ساسانى، ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۰.

پژوهشگران ایرانى، معمارى ایران، تهران، انتشارات مجرد، ۱۳۶۳.

پطروشفسکى، اسلام در ایران، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام، ۱۳۵۳.

پطروشفسکى، کشاورزى و مناسبات ارضى ایران در عهد مغول، ترجمه کریم کشاورز، تهران، نیل، ۱۳۵۷.

پوپ، آرتور، معمارى ایرانى، ترجمه رضا بصیرى، تهران، گوتنبرگ، ۱۳۶۲.

پورداود، ا. ، گاپاها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۴.

پورداود، ا.، یادداشت‏هاى گاثاها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶.

پورداود، ا.، یشت‏ها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷.
پورکریم، هوشنگ، ترکمن‏هاى ایران، در، هنر و مردم (دوره جدید)، ۴۱: ۲۴-۲۳، ۱۳۴۴.

پهلوان، چنگیز، فرهنگ‏شناسى، تهران، نشر قطره، ۱۳۷۸.

پیران، پرویز، دیدگاه‏هاى نظرى در جامعه‏شناسى شهر و شهرنشینى، در، اطلاعات سیاسى اقتصادى، شماره‏هاى ۴۰ و بعدى، ۱۳۶۹.

پیرنیا، حسن (مشیرالدوله)، ایران باستان، تهران، دنیاى کهن، ۱۳۶۲.

پیرنیا، محمد کریم، آشنایى با معمارى اسلامى، تدوین غلامحسین معماریان، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۸.
پیرنیا، محمد کریم، شیوه‏هاى معمارى ایران، تدوین غلامحسین معماریان، تهران، نشر هنر اسلامى.

پیگولوسکایا، شهرهاى ایران در روزگاران باستان و ساسانیان، ترجمه عنایت‏اله رضا، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۷.

پیگولوسکایا، و دیگران، تاریخ ایران از دوران باستان تا سده هجدهم، ترجمه کریم کشاورز، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران، ۱۳۴۶.

تاملینسون، جان، جهانى شدن و فرهنگ، ترجمه محسن حکیمى، تهران، دفتر پژوهش‏هاى فرهنگى، ۱۳۸۱.

تاورنیه، ژان باپتیست، سفرنامه تاورنیه، ترجمه ابوتراب نورى، حواشى از حمید شیرانى، اصفهان، ۱۳۳۶.

تپر، ریچارد، سازمان اجتماع‏هاى کوچ‏رو در خاورمیانه، ترجمه ه . فردا، در، ایلات و عشایر، کتاب آگاه، تهران، آگاه، ۱۳۶۲.

ترنر، تام، شهر همچون چشم‏انداز نگرشى فراتر از فرانوگرایى به طراحى و برنامه‏ریزى شهرى، ترجمه فرشاد نوریان، تهران، شرکت پردازش و برنامه‏ریزى شهرى، ۱۳۷۶.

توسلى، محمود، قواعد و معیارهاى طراحى شهرى، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى ایران.
توسلى، محمود، ساخت شهر و معمارى در اقلیم گرم و خشک ایران، تهران، پیوند، ۱۳۶۰.

توسلى، محمود، طراحى شهرى در بخش مرکزى تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى ایران، ۱۳۷۶.

توفیق، فیروز، مجموعه مباحث و روش‏هاى شهرسازى: مسکن، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات مسکن و شهرسازى، ۱۳۶۹.

توکلى مقدم، حسین، وجه تسمیه شهرهاى ایران، تهران، نشر میعاد، دو مجلد، ۱۳۷۵.

تون، آ.، انقلاب چین، ترجمه فرخى، تهران، مازیار، ۱۳۵۸.

جانسون، جیمز اچ.، جغرافیاى شهرى، تجزیه و تحلیل مقدماتى، ترجمه گیتى اعتماد، تهران، دانشگاه ملى ایران، ۱۳۵۲.

جردن، ترى ج.، روانترى، لستر، مقدمه‏اى بر جغرافیاى فرهنگى، ترجمه سیمین تولایى، محمد سلیمانى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۸۰.

جعفرى، جعفر بن محمد بن حسن، تاریخ یزد، به کوشش ایرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۳.

جکسن، ویلیامز، ایران در گذشته و حال، ترجمه فریدون بدره‏اى و منوچهر امیرى، تهران، خوارزمى، ۱۳۵۷.

چایلد، گ.، انسان خود را مى‏سازد، ترجمه احمد کریمى حکاک و محمد هل اتانى، تهران انتشارات جیبى، ۱۳۵۲.

چایلد، گوردون، درآمدى کوتاه بر باستان‏شناسى، ترجمه هایده معیرى، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، ۱۳۶۸.

حاج سیاح، خاطرات حاج سیاح، به کوشش حمید سیاح، تهران، ۱۳۴۶.

حافظ ابرو، شهاب‏الدین عبداله بن عبدالرشید، جغرافیاى حافظ ابرو، قسمت ربع خراسان، به کوشش مایل هروى، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۹.

حبیبى، سید محسن، از شار تا شهر، تحلیلى تاریخى از مفهوم شهر و سیماى کالبدى آن، تفکر و تأثر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

حبیبى، سید محسن، سیر تحول شهرنشینى و شهرسازى در ایران، پایان‏نامه فوق‏لیسانس شهرسازى، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۳.

حسامیان، فرخ، اعتماد، گیتى، حائرى، محمدرضا شهرنشینى در ایران، تهران، آگه، ۱۳۷۷ (۱۳۶۳).

حسین‏زاده دلیر، کریم، حاشیه‏نشینان تبریز، تبریز، مؤسسه تحقیقات شهرى وابسته به کمیته علوم انسانى جهاد دانشگاهى تبریز، ۱۳۶۱.

حبیبى، سید محسن، از شارتا شهر، تحلیل تاریخى از مفهوم شهر و سیماى کالبدى آن، تفکر و تأثر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰.

حکیم، بسیم سلیم، شهرهاى عربى – اسلامى، اصول شهرسازى و ساختمانى، ترجمه محمد حسین ملک احمدى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ۱۳۸۱.

حکیم، بسیم سلیم، شهرهاى عربى اسلامى، اصول شهرسازى و ساختمانى، ترجمه محمدحسین ملک‏احمدى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ۱۳۸۱.

خسروى، خسرو، بى‏تا، دهقانان خرده‏پا، تهران، نشر قطره.

خسروى، خسرو، جامعه‏شناسى روستاى ایران، تهران، انتشارات پیام، ۱۳۵۵.

خسروى، خسرو، جامعه دهقانى در ایران، تهران، انتشارات پیام، ۱۳۵۷.

خسروى، خسرو، نظام‏هاى بهره‏بردارى از زمین در ایران (از ساسانیان تا سلجوقیان)، تهران، انتشارات شبگیر، ۱۳۵۷.

خنجى، فضل‏اله بن روزبهان، مهمان‏نامه بخارا، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۱.

خیرآبادى، مسعود، شهرهاى ایران، مشهد، نشر نیکا، ۱۳۷۶.

دامپى‏یر، تاریخ علم، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، سمت، ۱۳۷۱.

دانش، ابولحسن، علل و عوامل گسترش مشاغل کاذب در شهرهاى بزرگ، وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادى اجتماعى و انتشارات، ۱۳۶۴.

دروویل، گاسپار، سفرنامه دروویل، ترجمه جواد محبى، تهران، گوتنبرگ، ۱۳۴۸.

دنسکوى و آگینالووا، تاریخ سده‏هاى میانه، ترجمه رحیم رئیس‏نیا، تهران، پیام، ۲۵۳۷.

دولاواله، پیترو، سفرنامه پیترو دولاواله، ترجمه شجاع‏الدین شفا، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۸.

دومورینى، ژ.، عشایر فارس، ترجمه جلال‏الدین رفیع‏فر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.

دهاقانى، ناصر مشهدیزاده، تحلیلى از ویژگى‏هاى برنامه‏ریزى شهرى در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۳.

دهخدا، لغت‏نامه، (دوره جدید)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۴ مجلد، ۱۳۷۲.

دیاکونف، اشکانیان، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام، ۱۳۵۱.

دیاکونف، تاریخ ایران باستان، ترجمه روحى ارباب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۶.

دیاکونف، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، تهران، پیام، ۲۵۳۷.

دیترامان، بختیارى‏ها، ترجمه محسن محسنیان، مشهد، ۱۳۶۷.

دیکنز، پیتر، جامعه‏شناسى شهرى، جامعه، اجتماع محلى و طبیعت انسانى، ترجمه حسین بهروان، مشهد، آستان قدس رضوى، ۱۳۷۷.

دیگار، ژان پیر، فنون کوچ‏نشینى، ترجمه اصغر کریمى، مشهد، ۱۳۶۶.

دیولافوا، ۱۳۳۲، سفرنامه ایران و کلده، ترجمه بهرام فره‏وشى، تهران، خیام.

رئیس‏دانا، فریبرز، امپریالیزم و فروپاشى کشاورزى، بحث تئوریک و بررسى نمونه ایران، تهران، انتشارات مازیار، ۱۳۵۸.

رابینو، سفرنامه مازندارن و استرآباد، ترجمه غلامعلى وحید مازندرانى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۳.

راویلسون، هنرى، سفرنامه هنرى راویلسون به لرستان، خوزستان، بختیارى، ترجمه سکندر امان‏الهى، خرم‏آباد، اداره کل فرهنگ و هنر، ۱۳۵۶.

رجب‏زاده، هاشم، آیین کشوردارى در عهد رشیدالدین فضل‏اله همدانى، تهران، توس، ۱۳۵۵.

رشیدالدین فضل‏اله، ۱۹۴۰، تاریخ مبارک غازانى، تصحیح کارل یان، انگلستان، مطبع استفن ادیستن.

رشیدالدین فضل‏اله، ۱۳۳۸، جامع‏التواریخ، به تصحیح محمد دبیرسیاقى، تهران، فروغى.

رشیدالدین فضل‏اله، وقف‏نامه ربع رشیدى، به کوشش مجتبى مینوى و ایرج افشار، تهران، انجمن آثار ملى، ۱۳۵۶.

رفیعى، مینو، مجموعه مباحث و روش‏هاى شهرسازى: اقتصاد، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات مسکن و شهرسازى، ۱۳۶۹.

رمى، ژان، تاریخچه مختصرى از جامعه‏شناسى شهرى مکتب شیکاگو، در، مفهوم شهر، ترجمه مینا مخبرى، تهران، نشر ایران، ۱۳۵۸.

روایت پهلوى، ترجمه مهشید میرفخرایى، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، ۱۳۶۷.

رهنمائى، محمدتقى، مجموعه مباحث و روش‏هاى شهرسازى: جغرافیا، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات مسکن و شهرسازى، ۱۳۶۹.

ریمون، آندره، ۱۳۷، شهرهاى بزرگ عربى اسلامى در قرن‏هاى دهم تا دوازدهم هجرى، ترجمه حسین سلطانزاده، تهران، ناشر: مترجم.

زاهد زاهدانى، سید سعید، حاشیه‏نشینان شهر کرمان، تهران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور استان‏ها، ۱۳۵۳.

زرین‏کوب، عبدالحسین، ۱۳۳۰، دو قرن سکوت، سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخى ایران در قرن اول اسلام از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان، تهران، انتشارات جامعه لیسانسیه‏هاى دانشسراى‏عالى.

زرین‏کوب، عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام، تهران، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۴۳.

زکریاى قزوینى،(ه .ق.)، آثارالبلاد و اخبار العباد، بیروت، ۱۳۸۰.

ربانى، رسول، جامعه‏شناسى شهرى، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۱.

رضوانى، على، رابطه شهر و روستا مطالعات شهرى و منطقه‏اى، تهران، ماکان، ۱۳۸۱.

زنجانى، حبیب‏اله، جمعیت و توسعه، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات و شهرسازى و معمارى ایران، ۱۳۷۶.

زنجانى، حبیب‏اله، مجموعه مباحث و روش‏هاى شهرسازى: جمعیت، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات مسکن و شهرسازى، ۱۳۶۹.

سازمان برنامه و بودجه، ابعاد اجتماعى مسکن: هدف‏ها، معیارها، شاخص‏هاى اجتماعى و مشارکت مردمى، سمینار بین منطقه‏اى جنبه‏هاى اجتماعى مسکن، ۱۹۷۵، هملت، دانمارک، ترجمه عباس مخبر، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادى اجتماعى و انتشارات، ۱۳۶۳.

سازمان بین‏المللى کار، مهاجرت، شهرنشینى و توسعه، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعى، ۱۳۷۰.
ساندرز، تاریخ فتوحات مغول، ترجمه ابوالقاسم حالت، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۱.

سعید نیا، احمد، «مدیریت شهرى»، کتاب سبز شهردارى‏ها، مجلد یازدهم، تهران، انتشارات سازمان شهردارى‏هاى کشور، ۱۳۷۹.

سلطانزاده، حسین، بازارها در شهرهاى ایران، در محمدیوسف کیانى، ۱۳۶۶، شهرهاى ایران، ج. ۲، صص ۳۸۴ – ۴۵۶، ۱۳۶۶.

سلطانزاده، حسین، تاریخ مدارس ایران، تهران، آگاه، ۱۳۶۴.

سلطانزاده، حسین، «تأثیر اسلام بر ساخت شهر»، مجله معمارى و شهرسازى، ۲۵ – ۲۶، فروردین، صص ۴۴ – ۴۹، ۱۳۷۳.

سلطانزاده، حسین، روند شکل‏گیرى شهر و مراکز مذهبى در ایران، تهران، آگاه، ۱۳۶۲.

سلطانزاده، حسین، مقدمه‏اى بر شهر و شهرنشینى در ایران، تهران، نشر آبى، ۱۳۶۵.

سلطانزاده، حسین، نائین، در، کیانى ۱۳۶۶.

سمر، آ. دپون، تمدن ایرانى، ترجمه عیسى بهنام، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۶.

سوداگر، محمدرضا، رشد روابط سرمایه‏دارى در ایران، تهران، انتشارات شعله و اندیشه، ۱۳۶۹.

سوداگر، محمدرضا، رشد روابط سرمایه‏دارى در ایران، تهران، پازند، ۱۳۵۸.

سوداگر، محمد،(۱۳۵۶)، نظام ارباب رعیتى در ایران، تهران، مؤسسه تحقیقات اقتصادى و اجتماعى پازند، ۱۳۵۹.

سیفى تفرشى، مرتضى، نظم و نظمیه در دوره قاجار، تهران، فرهنگسر، ۱۳۶۲ا.

سینجر، پل، اقتصاد سیاسى شهرنشینى، ترجمه مهدى‏کاظمى بیدهندى، فرخ حسامیان، تهران، نشر ایران، ۱۳۵۸.

سینجر و دیگران، مفهوم شهر ۲، مجموعه مقالات، ترجمه گروه مترجمان، اهران، گروه تحقیقات و مطالعات شهرى و منطقه‏اى، ۱۳۵۸.
شابیرچیما، ج، مدیریت شهر، خط مشى و نوآورى‏ها در کشورهاى در حال توسعه، ترجمه پرویز زاهدى، تهران، شرکت پردازش و برنامه‏ریزى شهرى، ۱۳۷۹.

شابیوچیما، ج، مدیریت شهر، خط مشى‏ها و نوآورى‏ها در کشورهاى در حال توسعه، ترجمه پرویز زاهدى، تهران، شرکت پردازش و برنامه‏ریزى شهرى، ۱۳۷۹.

شاهنده، ب.، انقلاب چین، تهران، دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، ۱۳۶۵.

شعبانى، رضا، تاریخ اجتماعى ایران در عصر افشار، تهران، انتشارات دانشگاه ملى ایران، ۱۳۵۹.

شکوئى، حسین، جغرافیاى اجتماعى شهرها، اکولوژى اجتماعى شهر، تهران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهى، ۱۳۷۲.

شکوئى، حسین، حاشیه‏نشینان در شهر تبریز، منطقه شمال تبریز، تبریز، دانشگاه آذرآبادگان، مرکز هماهنگى مطالعات محیط زیست، نشریه پژوهشى شماره ۴، ۱۳۵۴.

شکوئى، حسین، دیدگاه‏هاى نو در جغرافیاى شهرى، مجلد اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب درسى علوم انسانى دانشگاه‏ها (سمت، ۱۳۷۴).

شوئنوئر، نوربرت، مسکن، حومه، شهر، ترجمه شهرام پور دیهیمى، تهران، انتشارات روزنه، ۱۳۸۰.

شورت، جان رناى، جهانى‏شدن و شهر، ترجمه احمد احمدپور و شایان رستمى، تهران، شرکت پردازش و برنامه‏ریزى شهرى، ۱۳۸۴.

شورت، جان رنى، نظم شهرى: درآمدى بر شهرها، فرهنگ و قدرت، ترجمه اسماعیل چاووشى، تهران، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۸۱.

شکوئى، حسین، محیط زیست شهرى، تبریز، مؤسسه تحقیقات اجتماعى و علوم انسانى، دانشگاه تبریز، ۱۳۵۸.

شوئنوئر، نوربرت، مسکن، حومه، شهر، ترجمه شهرام پوردیهیمى، تهران، انتشارات روزنه، ۱۳۸۰.

شواى، فرانسواز، شهرسازى، واقعیات و تخیلات، ترجمه سید محسن حبیبى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.

شهبازى، عبداله، ایل ناشناخته، پژوهشى در کوه‏نشینان سرخى فارس، تهران، نشر نى، ۱۳۶۶.

شهبازى، عبداله، مقدمه‏اى بر شناخت ایلات و عشایر، تهران، نشر نى، ۱۳۶۹.

شهرستانى، ابولفتح محمد بن ابولقاسم عبدالکریم، ملل و نحل، حواشى از سید رضا جلالى نائینى، تهران، ۱۳۵۸.

شهر من، محله من، تصویر محله و شهر در مجموعه آثار نقاشى و ادبى کودکان و نوجوانان، تهران، وزارت مسکن و شهرسازى عمران و بهسازى شهرها، ۱۳۸۰.

شهرى، جعفر، تاریخ اجتماعى تهران در قرن سیزدهم، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، ۱۳۶۷.

شهرى، جعفر، تهران قدیم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷.

شیخ‏الاسلام ابوبکر عبده بلخى، فضایل بلخ، تصحیح و تحشیه عبدلحى حبیبى، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۰.

شیخاوندى، داور، جامعه‏شناسى انحرافات و مسائل جامعوى، مشهد، نشر مردیز، ۱۳۷۹.

صدیق، عیسى، تاریخ فرهنگ ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۴.

صفا، ذبیح‏اله، تاریخ ادبیات در ایران، تهران، فردوس، ۱۳۷۲.

صفا، ذبیح‏اله، خلاصه تاریخ سیاسى، اجتماعى و فرهنگى ایران، تهران، امیرکبیر، ۲۵۳۶.

صفى‏نژاد، جواد، اطلس ایلات کهگیلویه، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران، ۱۳۴۷.

صفى‏نژاد، جواد، ۲۵۳۵، طالب‏آباد، نمونه جامعى از بررسى یک ده، تهران، دانشکده علوم اجتماعى و تعاون، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران.

صفى‏نژاد، جواد، عشایر مرکزى ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵.

طاهرى، ابولقاسم، اداره امور شهردارى‏ها، تهران، قومس، ۱۳۷۷.

طاهرى، ابولقاسم، تاریخ سیاسى و اجتماعى ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس، تهران، جیبى، ۱۳۴۹.

طبرى، محمد بن جریر، تاریخ طبرى، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۲.

طبیبى، حشمت‏اله، مبانى جامعه‏شناسى و مردم‏شناسى ایلات و عشایر، نمونه موردى عشایر کرد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱.

طرح تهیه قوانین شهرسازى ایران، ۲۵۳۵، بررسى تطبیقى قوانین شهرسازى انگلستان، فرانسه و ایالات متحده، واحد شهرسازى و معمارى، دفتر مطالعات و معیارهاى شهرسازى، مشاور دکتر احمد عظیمى.

عبدلى، محمدعلى،۱۳۷۹، مدیریت مواد زائد جامد شهرى، مجلد اول: دفع و بازیافت مواد زائد جامد شهرى در جهان ؛ مجلد دوم: مدیریت دفع و بازیافت مواد زاید جامد شهرى در ایران.

عبدى، عباس، آسیب‏شناسى اجتماعى، تهران، انتشارات نور، ۱۳۷۲.

عظیمى، ناصر، پویش شهرنشینى و مبانى نظام شهرى، مشهد، نشر نیکا، ۱۳۸۱.

عبدى، عباس، مسائل اجتماعى قتل در ایران، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهى، ۱۳۶۷.

عضدالدوله، سلطان احمد میرزا، تاریخ عضدى، توضیحات عبدالحسین نوایى، تهران، بابک، ۱۳۵۵.

عطائیان، محسن، موسوى، سیدرضى، نباتچیان، حمید، رستمخانى، محمدحسین، بررسى حاشیه‏نشینى در شهر زنجان در سال ۱۳۶۹،
زنجان، روابط عمومى سازمان برنامه و بودجه استان زنجان، ۱۳۶۹.

عظیمى، ناصر، پویش شهرنشینى و مبانى نظام شهرى، مشهد، نشر نیکا، ۱۳۸۱.

عظیمى، ناصر، تاریخ تحولات اجتماعى و اقتصادى گیلان، نگاهى نو، رشت، نشر گیلکان، ۱۳۸۱.

عظیمى، ناصر،ب، مهاجرت روستا به شهر، نگاهى متفاوت، در، فصلنامه مدیریت شهرى، شماره ۱۰، سال سوم، تابستان، صص ۱۷ – ۲۹، ۱۳۸۱.

علوى‏تبار، علیرضا، بررسى الگوى مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، تجارب جهانى و ایران، تهران، مرکز مطالعات برنامه‏ریزى شهرى، وزارت کشور. دو مجلد، ۱۳۷۹.

علیزاده، محمد، کازرونى، کاظم، سیاست‏ها، راهبردها، روند و ابعاد شهرنشینى در ایران، وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادى اجتماعى و انتشارات، ۱۳۶۵.

علیزاده، محمد، کازرونى، کاظم، مهاجرت و شهرنشینى در ایران، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۳.

عیسوى، چارلز، تاریخ اقتصادى ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران، گستره، ۱۳۶۲.

فاستر، مایک ب.،، خداوندان اندیشه سیاسى، مجلد اول، ترجمه جواد شیخ‏الاسلامى، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ دوم، ۱۳۷۷.

فراى، ریچارد، بخارا: دستاوردهاى قرون وسطا، ترجمه محمود محمودى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۸.

فراى، ریچارد، تاریخ سیاسى ایران در دوره ساسانیان در، تاریخ ایران کمبریج، مجلد سوم، قسمت اول: از سلوکیان تا فروپاشى دولت ساسانى، ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰.

فراى،ریچارد، سازمان‏هاى شاهنشاهى هخامنشى، در، پژوهش‏هاى هخامنشى، ترجمه ع. شاپور شهبازى، تهران، مؤسسه تحقیقات هخامنشى، ۱۳۴۴.

فراى، ریچارد، عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجب‏نیا، تهران، سروش، ۱۳۵۸.

فراى، ریچارد، میراث باستانى ایران، ترجمه مسعود رجب‏نیا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۴.

فرهادى، مرتضى، نقدى بر نظریه‏هاى همیارى در ایران: نامه انسان‏شناسى، شماره ۱، بهار و تابستان، ۱۳۸۱.

فرهادى، مرتضى، واره، نوعى تعاونى سنتى کهن و زنانه در ایران، تهران، وزارت جهاد کشاورزى، ۱۳۸۰.

فریدمن، جان، داگلاس، مایک، توسعه روستا شهرى، ترجمه عزیز کیاوند، تهران، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادى اجتماعى و انتشارات، ۱۳۶۳.

فقیهى، على‏اصغر، آل‏بویه و اوضاع زمان ایشان، تهران، صبا، ۱۳۵۷.
فکوهى، ناصر، انسان‏شناسى شهرى، تهران، نشر نى، ۱۳۸۳.

فیالکوف، یانکل، جامعه‏شناسى شهر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران، آگه، ۱۳۸۳.

فقیهى، على‏اصغر، شاهنشاهى عضدالدوله، تهران، اسماعیلیان، ۱۳۴۷.

فکوهى، ناصر،لف، از فرهنگ تا توسعه، تهران، فردوس، ۱۳۷۹.

فکوهى، ناصر،ب، دولت ملى و آینده آن، ضمیمه در، برتون،

رولان، ۱۳۸۰، ترجمه ناصر فکوهى، تهران، نشر نى، ۱۳۷۹.

فکوهى، ناصر، ملت و ملى‏گرایى، ضمیمه در، برتون، رولان، ۱۳۸۰،

ترجمه ناصر فکوهى، تهران، نشر نى، ۱۳۷۹.
فکوهى، ناصر، تاریخ اندیشه و نظریات انسان‏شناسى، تهران، نشر نى، ۱۳۸۱.

فکوهى، ناصر،ت، اسطوره‏شناسى سیاسى، تهران، فردوس، ۱۳۷۹.

فکوهى، ناصر، تعارض سنت و مدرنیته در عرصه‏ى توسعه‏ى اجتماعى در ایران، در، نامه انجمن جامعه‏شناسى ایران، تهران، شماره ۳، ۱۳۸۰.

فکوهى، ناصر، خشونت سیاسى، تهران، نشر قطره، ۱۳۷۸.

فکوهى، ناصر، ۱۳۸۲ (زیر چاپ)، جشن و تعلیق زمان، مصاحبه با
محمدرضا ارشاد، تهران.

فلامکى، محمد منصور، باززنده‏سازى بناها و شهرهاى تاریخى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۴.

فلامکى، محمد منصور، فارابى و سیر شهروندى، تهران، نشر نقره، ۱۳۶۷.

فلاندن، ادرنن، سفرنامه فلاندن، ترجمه نور صادقى، اشرافى، تهران، ۱۳۵۶.

فوریه، ۱۳۲۶، سه سال در ایران، ترجمه عباس اقبال، تهران، علمى.

فیلبرگ، ایل پاپى، ترجمه اصغر کریمى، تهران، ۱۳۶۹.

قمى، حسن بن محمد بن حسن، تاریخ قم، تصحیح و تحشیه جلال‏الدین تهرانى، تهران، توس، ۱۳۶۱.

کابلى، میرعابدین، شهداد، در، کیانى، ۱۳۶۶.

کابه، اتیین، سفر به آرمانشهر (ایکارى)، ترجمه محمد قاضى، تهران انتشارات تهران، ۱۳۷۲.

کارنامه اردشیر بابکان، ترجمه قاسم هاشمى‏نژاد، تهران، نشر مرکز، ۱۳۶۹.

کاستللو، وینسنت، شهرنشینى در خاورمیانه، ترجمه پرویز پیران، تهران، نشر نى، ۱۳۶۸.

کالج، مالکوم، پارتیان، ترجمه مسعود رجب‏نیا، تهران، سحر، ۲۵۳۷.

کالن، گوردون، منظر شهرى (گزیده)، ترجمه منوچهر طبیبیان، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۷.

کرومبى، آ. س.، از آگوستن تا گالیله، ترجمه احمد آرام، تهران، سمت، ۲ مجلد. جلد اول: علم در قرون وسطا؛ مجلد دوم: علم در اواخر قرون وسطا و اوایل قرون جدید، ۱۳۷۱.

کریستنسن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمى، تهران، ابن‏سینا، ۱۳۴۵.

کریمان، حسین، تهران در گذشته و حال، تهران، دانشگاه ملى ایران، ۱۳۵۳.

کریمان، حسین، رى باستان، تهران، انجمن آثار ملى، ۱۳۴۵.

کریمى، اصغر، دامدارى در ایل بختیارى، در، هنر و مردم، شماره ۱۲۹ و ۱۳۰: ۴۲۵۵، ۱۳۵۲.

کسروى، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، ۲۵۳۷.

کسمایى، مرتضى، پهنه‏بندى اقلیمى مسکن و حیطهاى مسکونى، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ۱۵۱، ۱۳۷۲.

کسمایى، مرتضى، ویژگى‏هاى اقلیمى و جغرافیایى ایران، استفاده از نیروهاى طبیعى در تنظیم هواى داخل ساختمان در طرح‏ریزى کالبدى، مجموعه مقالات، ۱۳۷۱.

کشاورز، هوشنگ، عشایر و اسکان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۵.

کلاونچو، سفرنامه کلاونچو، ترجمه مسعود رجب‏نیا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۴.

کمبریج، تاریخ ایران، مجلد سوم، قسمت اول: از سلوکیان تا فروپاشى دولت ساسانى، ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰.

کمپفر، انگلبرت، سفرنامه کمپفر، ترجمه کیکاووس جهاندارى، تهران، خوارزمى، ۱۳۶۰.

کندرى، م.، فرهنگ و تمدن امریکاى میانه (پیش از کلمب)، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، ۱۳۶۹.

کیانى، محمد یوسف (به کوشش)، شهرهاى اشکانى در نظرى اجمالى به شهرنشینى و شهرسازى در ایران، تهران، جهاد دانشگاهى، ۱۳۶۵.

کیانى، محمد یوسف (به کوشش)، شهرهاى ایران، ۳ مجلد،، تهران، جهاد دانشگاهى، ۱۳۶۶.

گامبریچ، ارنست، تاریخ هنر، ترجمه على رامین، تهران، نشر نى، ۱۳۷۹.

گدار، آندره، هنر ایرانى، تهران، انتشارات دانشگاه ملى ایران، ۱۳۵۸.

گروسه، رنه، امپراتورى صحرانوردان، ترجمه عبدالحسین میکده، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۵.

گرینى، مارى کلود، و دیگران، وابستگى و شهرنشینى، ترجمه فرخ حسامیان، تهران، انتشارات گروه تحقیق و مطالعات شهرى و منطقه‏اى، ۱۳۵۸.

گزنفون، کوروش‏نامه، ترجمه رضا مشایخى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۰.

گزیده‏هاى زادسپرم، ترجمه محمدتقى راشد محصل، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، ۱۳۶۶.

گمپرتس، ت.، متفکران یونانى، ترجمه محمدحسن لطفى، تهران، انتشارات خوارزمى، ۱۳۷۵.

گیرشمن، ر.، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۷۲.

گیلبرت، آلن، گاگلر، جوزف، شهرها، فقر و توسعه، ترجمه پرویز نوروزى، تهران، انتشارات آیدین، ۱۳۷۵.

لاکویان، آپرودیسیو، خانه‏سازى در جهان سوم، ترجمه مینو رفیعى، تهران، وزارت برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادى اجتماعى و انتشارات، ۱۳۶۴.

لوید، پیتر کات، تهیدستان شهرى یا طبقه کارگر؟ بررسى و تحلیل وضعیت قشربندى نیروى کار در جهان سوم و کشورهاى پیرامونى، ترجمه حسینعلى نوذرى، تهران، نشر قطران، ۱۳۸۱.

لینج، کوین، تئورى شکل شهر، ترجمه حسین بحرینى، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱.

لاکهارت، لارنس، انقراض سلسله صفویه، ترجمه اسماعیل دولتشاهى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۴.

لاواله، د. و دیگران، اقوام سرزمین آند، از فرهنگ‏هاى آغازین تا اینکا، ترجمه مهران کندرى، تهران، سروش، ۱۳۷۷.

لمبتون، آن ک. س.، تاریخ ایلات در ایران، در، ایلات و عشایر، کتب آگاه، تهران، آگاه، ۱۳۶۲.

لمب، هارلد، چنگیزخان، ترجمه رشید یاسمى، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲.

لنسکى، گرهارد، لنسکى جین، سیر جوامع بشرى، ترجمه ناصر موفقیان، تهران انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۹.

لنسکى، گرهارد، نولان، پاتریک، جامعه‏هاى انسانى، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، نشر نى، ۱۳۸۰.

لوکونین، و.گ.، نهادهاى سیاسى، اجتماعى و ادارى: مالیات‏ها و بازرگانى، در، تاریخ ایران کمبریج، مجلد سوم، قسمت دوم: از سلوکیان تا فروپاشى دولت ساسانى، ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰.

لوید، پیترکات، تهیدستان شهرى یا طبقه کارگر؟ بررسى و تحلیل وضعیت قشربندى نیروى کار در جهان سوم و کشورهاى پیرامونى، ترجمه حسینعلى نوذرى، تهران، نشر قطران، ۱۳۸۱.

لویس، برنارد، برخورد فرهنگ‏ها، ترجمه بهمن‏دخت اویسى، تهران، هرمس، ۱۳۸۰.

لویس، برنارد، نخستین مسلمانان در اروپا، ترجمه م. قائد، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۴.

لینچ، کوین، تئورى شکل خوب شهر، ترجمه حسین بحرینى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶.

لینچ، کوین، سیماى شهر، ترجمه منوچهر مزینى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴.

لیندبرگ، دیوید س.،، سرآغازهاى علم در غرب، ترجمه فریدون بدره‏اى، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۷۷.

مجیدزاده، یوسف، آغاز شهرنشینى در ایران، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۶۸.

محمودى، على، جغرافیاى حمل‏ونقل، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۶۲.

مدنى‏پور، على، طراحى فضاى شهرى، نگرشى بر فرایند اجتماعى و مکانى، ترجمه فرهاد مرتضایى، شرکت پردازش و برنامه‏ریزى شهرى، ۱۳۷۹.

مرکز آمار ایران، جمعیت عشایرى دهستان‏ها، سرشمارى اجتماعى، اقتصادى عشایر کوچنده ۱۳۷۷، تهران، انتشارات مرکز آمار ایران، ۱۳۷۸.

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، راهنماى طراحى اقلیمى، ترجمه مرتضى کسمائى، ۱۳۶۸.

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى ایران، طرح‏ریزى کالبدى، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‏المللى طرح‏ریزى کالبدى، دى ماه ۱۳۷۰، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى ایران، ۱۳۷۱.

مزینى، منوچهر، بررسى ساختار مدیریت شهرى در ایران، تهران، مرکز مطالعات و برنامه‏ریزى شهرى، وزارت کشور، ۱۳۷۷.

مزینى، منوچهر (ترجمه و تألیف)، مقالاتى در باب شهر و شهرسازى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.

مستوفى، حمداله، نزهه القلوب، به اهتمام و تصحیح گاى لسترنج، تهران، دنیاى کتاب، ۱۳۶۲.

مستوفى، حمداله، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایى، تهران، امیرکبیر، ۱۳۳۹.

مسعودى، ابوالحسن على بن حسین، مروج‏الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۶.

مشکور، محمد جواد، ایران در عهد باستان، تهران، اشرافى، ۲۵۳۷.

مشکور، محمد جواد، پارتى‏ها، تهران، دانشسراى‏عالى، ۱۳۵۰.

مشکور، محمد جواد، تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجرى، تهران، انجمن آثار ملى، ۱۳۵۲.

مظاهرى، على، زندگى مسلمانان در قرون وسطا، ترجمه مرتضى راوندى، تهران، سپهر، ۱۳۴۸.

معصوم، میرزا محمد، تاریخ سلاطین صفویه، به اهتمام حسن عابدى، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۱.

معماریان، غلامحسین، آشنایى با معمارى سکونى ایران، گونه‏شناسى برون‏گرا، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۶.

معماریان، غلامحسین، آشنایى با معمارى مسکونى ایران، گونه‏شناسى درون‏گرا، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۵.

مقدسى، ۱۹۰۶، احسن التقاسیم فى معرفهالاقالیم، لیدن، چاپ بریل.

ممفورد، لوئیز، مدنیت و جامعه مدنى در بستر تاریخ، خاستگاه‏ها، دگرگونى‏ها و دورنماهاى آن، گفتارى در پیدایش، شکل‏گیرى و توسعه جامعه مدنى، ترجمه احمد عظیمى بلوریان، تهران، نشر رسا، ۱۳۸۱.

منزوى، م. ت.، آبرسانى شهرى، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹.

موله، م.، ایران باستان، ترجمه ژاله آموزگار، تهران، انتشارات توس، ۱۳۷۲.

مهرداد مسیحى، واراز،(گردآورنده و مترجم)، برنامه‏ریزى استراتژیک در کلان شهرها، تهران، شرکت پردازش و برنامه‏ریزى شهرى، ۱۳۸۱.

میلز، ادوین، همیلتون، بروس، اقتصاد شهر، ترجمه عبداله کوثرى، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى ایران، ۱۳۷۵.

میلز، همیلتون، اقتصاد شهرى، ترجمه عبداله کوثرى، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات معمارى و شهرسازى، ۱۳۷۶.

مینورسکى، ۱۳۳۷، تاریخ تبریز، ترجمه و تحشیه عبدالعلى کارنگ، تبریز، کتابفروشى تهران.

مینورسکى، ۱۳۱۳، تاریخچه نادرشاه، ترجمه رشید یاسمى، تهران، کمیسیون معارف.

مینورسکى، ۱۳۳۴، سازمان ادارى حکومت صفوى، ترجمه مسعود رجب‏نیا، تهران، کتابفروشى زواره.

مینورسکى، ۱۳۳۴، سازمان ادارى حکومت صفوى، ترجمه مسعود رجب‏نیا، حواشى محمد دبیرسیاقى، تهران، زوار.

مینوى خرد، ترجمه احمد تفضلى، تهران، انتشارات توس، ۱۳۶۴.

ممفورد، لوئیز، مدنیت و جامعه مدنى در بستر تاریخ، خاستگاه‏ها، دگرگونى‏ها و دورنماهاى آن، گفتارى در پیدایش شکل‏گیرى و توسعه جامعه مدنى، ترجمه احمد عظیمى بلوریان، تهران، نشر رسا، ۱۳۸۱.

ناصر خسرو قبادیانى، سفرنامه ناصر خسرو، تهران، کتاب‏هاى جیبى فرانکلین، ۱۳۵۴.

نرشخى، ابوبکر محمد بن جعفر، تاریخ بخارا، ترجمه القبادى، تلخیص محمد بن زفر، تصحیح مدرس رضوى، تهران، توس، ۱۳۶۳.

نفیسى، سعید، تاریخ تمدن ایران ساسانى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۱.

نیرومند، مصطفى، جواهرى‏پور، رحمت‏اله، تحول شهرنشینى و فعالیت‏هاى عمده در شهرهاى ایران، تهران، دانشکده علوم اجتماعى و تعاون، ۱۳۵۲.

نیرومند، مصطفى، حسینى کازرونى، محمد رضا، حشاسیه‏نشینان اهواز، تهران، دانشکده علوم اجتماعى و تعاون، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى، نشریه شماره ۶، ۱۳۵۲.

نیک‏خلق، على‏اکبر، مقدمه‏اى بر جامعه‏شناسى روستایى ایران، تهران، پژوهشکده علوم ارتباطى و توسعه ایران، ۱۳۵۸.

نقدى، اسدالله، درآمدى بر جامعه‏شناسى شهرى، همدان، فن‏آوران، ۱۳۸۲

وایت‏هاوس، روث، نخستین شهر، ترجمه مهدى سحابى، تهران، نشر فضا، ۱۳۶۹.

وبر، ماکس، شهر در گذر زمان، ترجمه شیوا کاویانى، تهران، شرکت سهامى انتشار، ۱۳۷۵.

وثوقى، منصور، جامعه‏شناسى روستایى، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۵.

ورجاوند، پرویز، روش بررسى .شناخت کلى ایلات و عشایر، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران، ۱۳۴۴.

وزارت مسکن و شهرسازى، شهرهاى جدید، فرهنگى جدید در شهرنشینى، مجموعه مقالات سمینار شهرهاى جدید مهر ۱۳۶۸، تهران، وزارت مسکن و شهرسازى، شرکت عمران شهرک‏هاى جدید، ۱۳۶۸.

ولادیمیرتسف، ب.، نظام اجتماعى مغول (فئودالیسم خانه‏به‏دوشى)، ترجمه شیرین بیانى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۵.

ویلسون، ا. ت.، سفرنامه ویلسون یا تاریخ سیاسى و اقتصادى جنوب غربى ایران، ترجمه حسین سعادت نورى، تهران، انتشارات وحید، ۱۳۴۷.

هارت، راجر اى.، مشارکت کودکان و نوجوانان از پذیرش صورى تا شهروندى واقعى، ترجمه فریده طاهرى، تهران، دفتر پژوهش‏هاى فرهنگى، ۱۳۸۰.

هاروى، دیوید، عدالت اجتماعى و شهر، ترجمه فرخ حسامیان و دیگران، تهران، شرکت پردازش و برنامه‏ریزى شهرى، ۱۳۷۶.

هاگت، پیتر، جغرافیاى ترکیبى نو، ترجمه شاپور گودرزى نژاد، تهران، سمت، ۱۳۷۵.

هال، ادوارد تى.، بُعد پنهان، ترجمه منوچهر طبیبیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶.

هالیدى، فرد، دیکتاتورى و توسعه سرمایه‏دارى در ایران، ترجمه فضل‏اله نیک آئین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۸.

هرودوت، تاریخ هرودوت، ترجمه و توضیح هادى هدایتى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۶.

هوار، کلمان، ایران و تمدن ایرانى، ترجمه حسن انوشه، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳.

هوردرن، ویلیام، الهیات پروتسان، ترجمه طاطه‏وس میکائیلیان، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۸.

هوگ، ج.، مارتن، هانرى، سبک‏شناسى هنر معمارى، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، ۱۳۶۸،(۱۳۴۷).

هیلن‏براند، رابرت، معمارى اسلامى، ترجمه ایرج اعتصام، تهران، شرکت پردازش و برنامه‏ریزى شهرى، ۱۳۷۹.

هینتس، والاتر، تشکیل اولین دولت ملى در ایران، ترجمه کیکاووس جهاندارى، تهران، خوارزمى، ۱۳۶۸.

هینلز، ج.، شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار، احمد تفضلى، تهران، نشر چشمه، ۱۳۶۸.

یارشاطر، احسان، پیشگفتار بر تاریخ ایران، در، تاریخ ایران کمبریج، مجلد سوم، قسمت اول: از سلوکیان تا فروپاشى دولت ساسانى، ترجمه حسن انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۰.
یاسمى، رشید، کرد و پیوستگى نژادى و تاریخى او، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳.

یاقوت حموى، شهاب‏الدین ابوعبداله، معجم‏البلدان، کتابخانه اسدى، ۱۹۶۵.

یشت‏ها، گزارش پورداود، به کوشش بهرام فره‏وشى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دو مجلد، ۱۳۵۶،(۱۳۰۷).