انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کالبد بیگانه: بازسازی یک میدان انسان شاختی پژوهش در پاریس از خلال تجربه یک «بیگانه»

نخستین نشست دانشجویان دکترای موسسه بین رشته ای انسان شناسی معاصر (IIAC) در مدرسه مطالعات عالی اجتماعی پاریس، با عنوان «رویکردی انسان شناختی به نهادها و رابطه آنها با کالبدهای اجتماعی» روز ۳ ژوئن ۲۰۱۰، برگزار شد. در این برنامه که انسان شناس فرانسوی ، مارک ابلس هدایت آن را بر عهده داشت ، چندین تن از دانشجویان دکترای انسان شناسی از جمله خانم سپیده پارسا پژوه دانشجوی دکترای انسان شناسی شهری در دانشگاه پاریس ده (نانتر) گزارشی از رساله خود که آن را زیر نظر خانم آن رولن می گذراند، ارائه دادند. خانم پارسا پژوه که پیش از این کارشناسی ارشد خود را در گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در باره محله ای حاشیه ای در کرج، به انجام رسانده بود، در کار دکترای خود دست به تجربه ای به مثابه یک پژوهشگر «بیگانه» که بر محله ای تقریبا مشابه در محله بیست پاریس تحقیق می کند ، می زند. در زیر مطلب ایشان را که مدیریت صفحه «شهر و فرهنگ» در سایت «انسان شناسی وفرهنگ» را نیز برعهده دارند، درباره این تجربه(به زبان فرانسه) می خوانیم و امیدواریم که بزودی همین مطلب را با ترجمه فارسی نیز در صفحه شهر عرضه کنیم.

برای مطالعه مقاله در زیر کلیک کنید:

۵۹۴۷