انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کارگاه ترجمه آلمانی (۴): کلیله و دمنه

ترجمۀ شرقشناس برجستۀ آلمانی تئودور نولدکه از باب ملک الجرذان و وزرائه در کلیله و دمنه توسط دکتر فضل الله پاکزاد (بخش شرقشناسی دانشگاه توبینگن) به فارسی در آمد و در ضمیمۀ شمارۀ ۲۲ نامۀ فرهنگستان منتشر شد.

این ترجمه دارای دو بخش است: ترجمۀ متنِ عربی و سریانی دو باب از کلیله و دمنه، که این دو باب در ترجمۀ فارسی ابوالمعالی حذف شده است و تنها برخی از دستنویس های عربی این دو باب را دارا هستند. قدیمی ترین ترجمۀ این اثر ترجمۀ سریانی آن است که مترجم فارسی آن را بر اساس ترجمۀ نولدکه و مقابلۀ آن با متن سریانی، طبع بیکل و شولتس به فارسی گردانیده است.