انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کارت پستال های صد ساله (۳)

توضیح تصویر: خانه‌سازی با گِل- سیرالئون

«تو به من گِل هدیه دادی و من آن را به طلا بدل کردم.» شارل بودریار، شاعر فرانسوی(۱۸۶۷-۱۸۲۱ )

سوم مارس:

توضیح تصویر: خانه‌سازی با گِل- سیرالئون

تو به من گِل هدیه دادی و من آن را به طلا بدل کردم.

شارل بودریار، شاعر فرانسوی(۱۸۶۷-۱۸۲۱ )

قرن ها ست، در سراسر آفریقا، خاک رس ماده خام ساخت و ساز در بیشترین موارد بوده است. هر منطقه با توجه به مواد در دسترس و دانش سنتی اش، شیوه خاص خود را در ساخت و ساز دارد. به طور کلی یک بنا بر یک سازه از شاخ و برگ ها ساخته می شد و سازندگان فضاهای خالی آن را با مخلوطی از رس و شن و سنگریزه پر می‌کردند. در کشورهای صنعتی، در حال حاضر گرایش به استفاده از دیوارهای خاکی به دلایل محیط‌شناختی افزایش یافته است.

منبع:
Le Monde il y a 100 ans, 365 jours a travers la terre. Anne Crestani. Editeur: Geste. 2007