انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کارت پستال های صد ساله (۲)

توضیح تصویر:مأموریت آفریقایی

«انسان سالم دنبال پزشک نمی‌گردد.»- ضرب‌المثل آفریقایی

دوم مارس

«انسان سالم دنبال پزشک نمی‌گردد.»

ضرب‌المثل آفریقایی

مأموریت آفریقایی: مراقبت از بیماران در مزرعه موز.

تیم های پزشکی اعزامی به مستعمرات ناچار بودند درمان بیماری‌های جدید را بیاموزند.آنها زیر ساختارهای پزشکی را ایجاد و کارکنان محلی را در در این زمینه آموزش دادند. و هرچند که این سیاست‌های بهداشتی رشد بیماری‌های بومی را محدود کرد (و یا برخی از آنان را از بین برد) و کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشید، امکاناتی که به پزشکان داده می شدند نسبت به نیازها بسیار ناکافی بودند. مبلغان مذهبی نیز که با هدف مسیحی کردن به محل رفتته بودند در درمان از بومیان کمک می‌کردند.

منبع:
Le Monde il y a 100 ans, 365 jours a travers la terre. Anne Crestani. Editeur: Geste. 2007