انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کارت پستال های صد ساله (۱)

توضیح تصویر: یک مدرسه بومی ابتدایی درگینه فرانسوی

«وقتی در مدرسه‌ای باز می‌شود، در زندانی بسته می‌شود.» ویکتور هوگو – نویسنده فرانسوی( ۱۸۹۵- ۱۸۰۲)

«وقتی در مدرسه‌ای باز می‌شود، در زندانی بسته می‌شود.»

ویکتور هوگو – نویسنده فرانسوی ( ۱۸۹۵- ۱۸۰۲ )

مدرسه ابتدایی بومی

مأموریت آموزشی استعمارگران این ایده بسیار رایج در قرن نوزدهم را در بر می گرفت که «برتری» نژاد سفید و تمدن های اروایی اصل و اساس «رسالت تمدن ساز» آن است. این ایدئولوژی در طول قرن بیستم فرو ریخت و رفته رفته توجیه های اخلاقی استعمار را به زیر سئوال برد.

منبع:

Le Monde il y a 100 ans, 365 jours a travers la terre. Anne Crestani. Editeur: Geste. 2007