انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ژاپن: خوبی های زندگی … چندنسلی

ترجمه ی سعیده بوغیری – گروه بین المللی و ترجمه

کشور آفتاب تابان، خانواده های پرشمار زیادی را در خود جا داده که در آن ها پنج نسل در کنار هم زندگی می کنند. پژوهشی بزرگ درمورد این پدیده جمعیت شناختی، که یک گروه داروسازی مساعده مالی آن را بر عهده داشته، بر روی ۳۷۸ عدد از این خانواده ها انجام شده که به خصوص به شیوه های زندگی آنان پرداخته است. سه چهارم اعضای این خانواده ها در نزدیکی یکدیگر زندگی می کنند: چه زیر یک سقف (به خصوص در نواحی روستایی)، و چه در یک محله شهری. با آنکه برخی افراد در این پدیده، معایبی می بینند، اما توافقی مبنی بر به رسمیت شناختن این نکته در میان آنان وجود دارد که این شیوه زندگی، شیوه ای رضایتبخش است. وانگهی، تعلق داشتن به یک خانواده پنج نسلی، انگیزه ای برای لذت بردن از زندگی (در میان ۷۴ درصد اعضا) و/یا افتخار (۶۹ درصد) به دست می دهد. عوامل پرشماری در این پژوهش، امکان درک بهتر چگونگی جریان یافتن این “زندگی در کنار یکدیگر” در دل زندگی روزمره را فراهم آورده است. در تمام این نسل ها حتی سالخورده ترین آنان (با میانگین سنی ۹۵ سال!) رسم بر این است که به فعالیتی جمعی از جمله همراهی همسایگان، سرگرمی، مراقبت از بچه ها و… و نیز فعالیتی جسمی مشغول باشند. بیش از نیمی از افراد نسل پنجم در جابجایی های خود مستقل عمل می کنند، برخی دیگر نیز به پیاده روی و ژیمناستیک می پردازند و حتی در مزرعه کار می کنند. زندگی دسته جمعی یا در نزدیکی یکدیگر همچنین افراد را در کمک های دوجانبه یاری می دهد. تقسیم کارها به خصوص در پرفعالیت ترین ساعت های روز امری درخور تقدیر به شمار می رود و بیش از هشتاد درصد مادر بزرگ ها (و سی درصد جده ها) به صورت فعال در امر آموزش جوان ترین نسل همکاری دارند. موضوع اصلی گفتگوهای خانوادگی نیز افزایش رشد نسل نخست است. اما براستی اساس حقیقی این دست خانواده ها کدامند؟ این مادر و پدربزرگ ها و جدها هستند که مسوولیت سالمندترها را بر عهده دارند و در امور آموزشی و مالی از جوان ترها حمایت می کنند. اکثر مردم در برابر پرسش راز طول عمر این خانواده های غیرقابل طبقه بندی، این طور پاسخ می دهند: استقلال و تغذیه منظم.

منبع: “خانواده های پنج نسلی در ژاپن: ادراک و وضعیت”، تحلیل پژوهش توسط نوارتیس فارما (Novartis Pharma) در ژاپن، فوریه ۲۰۰۲. مجله Sciences humaines

yeganehtaraneh@gmail.com