انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

چارچوبی برای توسعه ی اجتماع و توسعه ی اقتصادی

ترجمه و تلخیص : مصطفی احمدزاده، سامال عرفانی

توسعه ی اجتماع در دهه های اخیر به رشته ی شناخته شده ای تبدیل شده است که هم مورد علاقه ی کارورزان بوده و هم آکادمیسین ها. «توسعه ی اجتماع» به طرق مختلفی تعریف شده است. بسیاری از کارورزان توسعه ی اجتماع را نتیجه (outcome)- یعنی مجموعه ای از پیشرفت های مادی، اجتماعی و اقتصادی – می دانند، در حالی که غالب آکادمیسین ها توسعه ی اجتماع (community development) را یک فرایند (process)-توانایی اجتماعات برای انجام کنش دسته جمعی و ارتقای این توانایی- می دانند. فصل حاضر توسعه ی اجتماع را هم به مثابه ی نتیجه و هم به منزله ی فرایند تعریف می کند و رابطه ی بین این دو تلقی را توضیح می دهد.

برای خواندن کل مقاله در زیر کلیک کنید:

۱۱۳۹۶